Trwa ładowanie...
d33i9s5
espi

ALMA - Raport roczny R 2013

ALMA - Raport roczny R 2013

Share
d33i9s5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 967 562 896 183 229 771 214 727
Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej 15 122 13 421 3 591 3 216
Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 6 275 690 1 490 165
Zysk netto z działalności kontynuowanej 6 584 1 886 1 564 452
Całkowite dochody 14 515 4 613 3 447 1 105
Przepływy pieniężne netto z kontynuowanej działalności operacyjnej 17 872 2 758 4 244 661
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 011 2 365 -3 327 567
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 734 -15 965 -2 549 -3 825
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym z działalności kontynuowanej -6 873 -10 842 -1 632 -2 598
Aktywa razem 577 945 542 326 139 358 132 656
Zobowiązania długoterminowe 114 670 98 948 27 650 24 203
Zobowiązania krótkoterminowe 229 508 224 126 55 340 54 823
Kapitał własny 233 767 219 252 56 367 53 630
Kapitał zakładowy 5 561 5 561 1 341 1 360
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 5 560 990 5 560 990 5 560 990 5 560 990
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) 1,18 0,34 0,28 0,08
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 42,04 39,43 10,14 9,64
Pozycje od I do IX oraz XVI (ze sprawozdania z zysku lub straty lub innych całkowitych dochodów oraz rachunku z przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2013 roku wyniósł: 1 EUR=4,2110 PLN, a za 12 miesięcy 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,1736 PLN. Pozycje od X do XIV i XVII (ze sprawozdania z sytuacji finansowej) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2013 roku, który wyniósł: 1 EUR=4,1472 PLN i na 31.12.2012 roku, który wynosił: 1 EUR=4,0882 PLN.Zysk na działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia wazona liczba akcji w danym okresie.Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji zwykłych w danym okresie.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu jednostkowe 31-12-2013.pdf 1. Pismo Prezesa Zarządu
Alma Market SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31-12-2013 rok.pdf 2. Roczne sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności ALMA MARKET SA za 2013 rok.pdf 3. Roczne sprawozdanie z działalności
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 2013.pdf 4. Oświadczenie Zarządu podpisane przez wszystkich członków Zarządu spółki dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów 2013.pdf 5. Oświadczenie Zarządu podpisane przez wszystkich członków Zarządu spółki dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów
Alma Market Opinia i raport biegłego rewidenta jednostkowe 31-12-2013.pdf 6. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d33i9s5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | ALMA MARKET SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALMA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 30-964 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Pilotów | | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 012 627-63-20 | | 012 627-61-65 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@almamarket.pl | | www.almamarket.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6760016731 | | 350511695 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Kancelaria Biegłych Rewidentów "KONTO" Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny
2014-03-20 Mariusz Wojdon Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający
2014-03-20 Małgorzata Moska Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Handlowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Łuszkasz Magiera Dyrektor Finansowy
2014-03-20 Marzanna Kapuścińska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d33i9s5

Podziel się opinią

Share
d33i9s5
d33i9s5