Trwa ładowanie...
dhxpepu
espi

ALTERCO - Informacja dotycząca opóźnienia publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. (12...

ALTERCO - Informacja dotycząca opóźnienia publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. (12/2013)
Share
dhxpepu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca opóźnienia publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alterco S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z sytuacją prawną Spółki, wynikającą z umorzenia przez Sąd postępowania upadłościowego ? ulegnie przesunięciu termin opublikowania skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za IV kwartał roku 2012 zostanie opublikowane w dniu 22 marca 2013 roku. W podanym, w raporcie bieżącym nr 5/2013 z 22.01.2013 r., terminie, tj. 1 marca 2013 r., zostanie opublikowane jednostkowe sprawozdanie finansowe, w którym suma bilansowa w III kwartale 2012 roku stanowiła 77,5 % sumy bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że opóźnienie w przekazaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2012 r. spowodowane jest brakiem ciągłości dostępu do dokumentacji finansowej Grupy Alterco. Po podjęciu przez Sąd, w dniu 27 listopada 2012 r., postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu i wyznaczeniu Zarządcy masy upadłościowej
? Zarządca ten przewiózł dokumentację finansową Emitenta, oraz spółek zależnych do swojego biura ? i do dnia 22 lutego br., kiedy to dokumentacja została zwrócona Emitentowi ? nie podjął żadnych czynności zmierzających do sporządzenia sprawozdania finansowego za IV kwartał 2012 roku. Dodatkowo Zarząd wyjaśnia, że postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Emitenta podjęte zostało w dniu 18 stycznia 2013 roku, zostało ono doręczone Spółce w dniu 05 lutego 2013 r. , zaś jego publikacja w Rzeczpospolitej i w MSiG miała miejsce odpowiednio 23 stycznia i 01 lutego 2013 r. Na postanowienie Sądu nie zostały zgłoszone zażalenia. W związku z powyższym, w świetle obowiązujących przepisów, postanowienie to uprawomocniło się w dniu 8 lutego b.r., natomiast Zarząd Emitenta uzyskał ponownie dostęp do dokumentacji finansowej dopiero w dniu 22 lutego b.r., piątek wieczorem. Wobec zaistniałej sytuacji, oraz brakiem czynności Zarządcy opisanych powyżej, niemożliwe jest opracowanie pełnego raportu okresowego w
założonym wcześniej terminie. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
22-697-65-90 22-697-65-91
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Zbigniew Zuzelski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxpepu

Podziel się opinią

Share
dhxpepu
dhxpepu