Trwa ładowanie...
d1xn10t
d1xn10t
espi

ALTERCO - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Alterco S.A., w ramach emisji 1...

ALTERCO - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Alterco S.A., w ramach emisji 170 000 sztuk akcji serii H (12/2012)
Share
d1xn10t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Alterco S.A., w ramach emisji 170 000 sztuk akcji serii H | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTERCO S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie z dnia 19.01.2012 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku objęcia przez inwestorów 170 000 sztuk akcji serii H, emisji dokonanej na podstawie Uchwały WZA nr 20/2011 z dnia 28.06.2011 r. Wysokość kapitału zakładowego Spółki, po rejestracji kolejnej transzy emisji akcji serii H, wynosi 12 216 579,20 zł (dwanaście milionów dwieście szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć 20/100) i dzieli się na 5 069 120 (pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) akcji, o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, z tego: - 1 283 070 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 15 000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C, - 2 801 050 (dwa miliony osiemset jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D, - 470 000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 5 069 120 głosów. Zarejestrowana wysokość kapitału wpłaconego wynosi 12 216 579,20 zł. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
22-354-86-00 22-354-86-01
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xn10t

Podziel się opinią

Share
d1xn10t
d1xn10t