Trwa ładowanie...
d4bfzvc
espi

ALTERCO - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ALTERCO - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
Share
d4bfzvc
FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-06-24
ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-526 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śmiała 59/1
(ulica) (numer)
+48 730 054 682 22 203 59 55
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)
Avanta Auditors & Advisors Witold Czyż
(podmiot uprawniony do badania)

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Aktywa trwałe 29 990 48 001 7 231 11 741
Aktywa obrotowe i przeznaczone do sprzedaży 57 438 77 451 13 850 18 945
Aktywa razem 87 428 125 452 21 081 30 686
Kapitał własny -179 207 -110 268 -43 212 -26 972
Zobowiązania długoterminowe 0 10 160 0 2 485
Zobowiązania krótkoterminowe 266 635 225 560 64 293 55 173
Pasywa razem 87 428 125 452 21 081 30 686
Liczba akcji (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -30,71 -18,89 -7,40 -4,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -30,71 -18,89 -7,40 -4,62
Przychody ze sprzedaży 9 653 47 957 2 292 11 491
Koszt własny sprzedaży 4 686 40 928 1 113 9 806
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 967 7 029 1 180 1 684
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -28 329 -250 577 -6 727 -60 039
Zysk (strata) brutto -69 162 -380 697 -16 424 -91 215
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -69 162 -381 852 -16 424 -91 492
Zysk (strata) netto za okres -69 162 -381 852 -16 424 -91 492
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 835 952 5 703 278 5 835 952 5 703 278
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -11,85 -66,95 -2,81 -16,04
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 835 952 5 703 278 5 835 952 5 703 278
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -11,85 -66,95 -2,81 -16,04
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -98 -14 371 -23 -3 443
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 098 -39 415 -261 -9 444
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 49 476 0 11 855
Przepływy środków pieniężnych netto, razem -1 196 -4 310 -284 -1 033
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
d4bfzvc

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSFGrupyALTERCOna31122013_20140624.pdf Grupa Alterco Raport skonsolidowany za okres 01.01.2013 - 31.12.2013
GrupaALTERCOSprawozdaniezdzialalnosci201320140624.pdf Grupa Alterco Sprawozdanie Zarządu za 2013 r.
GKAltercoStanowiskoNiezależnegoBiegłegoRewidenta2013.pdf Grupa Alterco Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta dotyczące badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Mariusz Lewandowski Wiceprezes Zarządu

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Joanna Kienig osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4bfzvc

Podziel się opinią

Share
d4bfzvc
d4bfzvc