Trwa ładowanie...
d2wk44m
d2wk44m
espi

ALTERCO - Zawarcie umowy znaczącej (47/2010)

ALTERCO - Zawarcie umowy znaczącej (47/2010)
Share
d2wk44m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki pośrednio zależnej pod firmą Tara Sp. z o. o. (Kupujący) informację, że 24.11.2010 r. zawarła z Panem Januszem Gocławskim, zamieszkałym w Gdańsku oraz Panią Jolantą Tomczyk, zamieszkałą w Sopocie (Sprzedający) przedwstępne warunkowe umowy sprzedaży.Przedmiotem umów jest nabycie przez Kupującego nieruchomości gruntowej o powierzchni 8,7 ha (której współwłaścicielami są Sprzedający), położonej w Gdańsku-Kokoszki, za cenę 11 000 000,00 zł.Nieruchomość będąca przedmiotem umów ma być przeznaczona do realizacji zamierzenia budowlanego polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych.Strony ustaliły, że zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi w terminie do 30.04.2011 r., o ile zostaną spełnione poniższe warunki:- Kupujący uzyska zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji- Kupujący uzyska zadowalające wyniki analizy due diligence- Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wyda postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta, dokonanego na podstawie uchwały numer 6/2010 z dnia 21.09.2010 r. NWZA Alterco S.A. oraz zostanie objęta nowa emisja akcji, a także zostanie objęta nowa emisja obligacji zgodnie z uchwałami 7/2010 i 8/2010 NWZA Alterco S.A., w terminie wynikającym z uchwał- Rada Nadzorcza Emitenta podejmie, w terminie do 28.02.2011 r., uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Kupującego umowy przyrzeczonejPozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.Zakup nieruchomości zostanie sfinansowany z pożyczki udzielonej Kupującemu przez jego podmiot dominujący.Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi podmiot, z którym umowa została zawarta.Podstawą uznania aktywów będących przedmiotem opisanej wyżej umowy za aktywa o znacznej wartości jest to, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
22-697-65-90 22-697-65-91
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wk44m

Podziel się opinią

Share
d2wk44m
d2wk44m