Trwa ładowanie...
d31dfgv

ALTERCO - Zawarcie umowy znaczącej (60/2010)

ALTERCO - Zawarcie umowy znaczącej (60/2010)

Share
d31dfgv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTERCO S.A.(Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Polnord S.A., z siedzibą w Gdyni, przedwstępną umowę zakupu 10 udziałów w spółce Polnord-Baltic Center Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku (Spółka).Przedmiotem umowy jest zakup 10 udziałów owartości nominalnej 5 000,00 zł każdy, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Polnord-Baltic Center Sp. z o. o.Spółka Polnord-Baltic Center Sp. z o. o. jest właścicielem nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,0207 ha, położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja, na której planowana jest realizacja inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków biurowo-usługowych (galeria handlowa i centrum rozrywki) z garażem podziemnym, dla której to inwestycji wydano prawomocną decyzję o warunkach zabudowy.Cena zakupu udziałów została uzgodniona na 8 565 000,00 zł, której zapłata w dniu 3.01.2011 r. jest jedynym warunkiem podpisania umowy ostatecznej.Strony uzgodniły, że umowa ostateczna
zostanie zawarta w dniu 3.01.2011 r. i z tym dniem nastąpi przejście udziałów na Alterco S.A.Umowa nie przewiduje kar.Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.Zakup udziałów w Spółce zostanie sfinansowany ze środków własnych Emitenta.Zarówno Emitent jak i osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane ze zbywającym udziały w spółce Polnord-Baltic Center Sp. z o. o.Nabywane aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31dfgv

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31dfgv

Podziel się opinią

Share
d31dfgv
d31dfgv