Trwa ładowanie...
d18d7mo
espi

ALTUS TFI S.A. - Informacja o zakończeniu oferty publicznej akcji Spółki. (6/2014)

ALTUS TFI S.A. - Informacja o zakończeniu oferty publicznej akcji Spółki. (6/2014)
Share
d18d7mo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALTUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zakończeniu oferty publicznej akcji Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Altus TFI S.A. niniejszym przekazuje informacje na temat sprzedaży akcji serii C i serii E (?Akcje Sprzedawane?) i zakończonej subskrypcji akcji serii F (akcje serii F oraz Akcje Sprzedawane określane dalej łącznie jako: ?Akcje Oferowane?): 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży. Przyjmowanie zapisów w transzy detalicznej rozpoczęło się w dniu 26 czerwca 2014 r i zakończyło w dniu 30 czerwca 2014 r. Przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej rozpoczęło się w dniu 27 czerwca 2014 r i zakończyło w dniu 1 lipca 2014 r. 2) data przydziału papierów wartościowych; Przydział akcji w transzy detalicznej nastąpił w dniu 2 lipca 2014 r. Przydział akcji w transzy instytucjonalnej nastąpił w dniu 3 lipca 2014 r. 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; Przedmiotem subskrypcji było 16.380.000 akcji serii F, a przedmiotem sprzedaży 2.000.000 Akcji Sprzedawanych . 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy; Stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 86,36%, zaś w transzy instytucjonalnej nie dokonano redukcji zapisów . 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży; W transzy detalicznej złożono zapisy na 10.999.840 Akcji Oferowanych, zaś w transzy instytucjonalnej zapisy na 16.880.000 Akcji Oferowanych; 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; W transzy instytucjonalnej przydzielonych zostało 16.880.000 Akcji Oferowanych, w tym 2.000.000 Akcji Sprzedawanych oraz 14.880.000 akcji serii F, natomiast w transzy detalicznej 1.500.000 akcji serii F. 7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane); Cena Akcji Oferowanych wyniosła 9,50 PLN za jedną akcję. 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych
transzach; W transzy detalicznej zapisy złożyło 1.531 inwestorów indywidualnych, a w transzy instytucjonalnej 145 inwestorów instytucjonalnych. 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; W transzy detalicznej akcje przydzielono 1.531 inwestorom indywidualnym, a w transzy instytucjonalnej 145 inwestorom instytucjonalnym. 10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); W ramach przeprowadzanej oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW nie zostały zawarte umowy o subemisje. 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby
papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży; Łączna wartość przeprowadzonej oferty wyniosła 174.610.000 PLN, w tym wartość subskrypcji akcji serii F wyniosła 155.610.000 PLN a wartość sprzedaży Akcji Sprzedawanych wyniosła 19.000.000 PLN. 12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty ? wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta; Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Altus TFI S.A nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od
podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty. 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Altus TFI S.A nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pankiewicza 3
(ulica) (numer)
(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86
(telefon) (fax)
biuor@altustfi.pl www.altustfi.pl
(e-mail) (www)
108-00-03-690 141158275
(NIP) (REGON)
d18d7mo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Witold Chuść Członek Zarządu
2014-07-15 Jakub Ryba Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18d7mo

Podziel się opinią

Share
d18d7mo
d18d7mo