Trwa ładowanie...
dd6b2w3

Altus TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad funduszami Forum

Warszawa, 07.01.2016 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło w Urzędzie Ochrony Konkurencji i  Konsumentów (UOKiK) wniosek o przejęcie kontroli nad dwoma funduszami zamkniętymi Forum, podał Urząd.

Share
dd6b2w3

Wniosek wpłynął do UOKiK 31 grudnia ub. roku. Sprawa jest w toku.

"Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kontroli nad Forum Akcyjnym+ Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Krakowie oraz Forum Obligacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Krakowie w drodze przejęcia zarządzania w trybie, o jakim mowa w art. 238 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.), tj. koncentracji w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów" - czytamy w komunikacie.

Fundusze obecnie zarządzane są przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie.

dd6b2w3

Altus TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych prowadzącym działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz ich reprezentowania wobec osób trzecich.

Podstawowym przedmiotem działalności funduszu Forum Akcyjny+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w RP lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwie należącym do OECD innym niż RP i państwo członkowskie UE oraz inne prawa majątkowe wskazane w statucie funduszu.

Podstawowym przedmiotem działalności funduszu ForumObligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest inwestowanie w dłużne papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe wskazane w statucie funduszu.

(ISBnews)

dd6b2w3

Podziel się opinią

Share
dd6b2w3
dd6b2w3