Trwa ładowanie...
d19cexn
espi

AMBRA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

AMBRA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

Share
d19cexn

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | |
| | DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| | Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe | 80 006 | 84 262 | 19 347 | 20 113 | |
| | Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży | 29 670 | 27 637 | 7 175 | 6 597 | |
| | Skonsolidowany EBIT | 5 337 | 4 525 | 1 291 | 1 080 | |
| | Skonsolidowany zysk netto | 2 792 | 3 491 | 675 | 833 | |
| | Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 623 | 2 741 | 392 | 654 | |
| | Skonsolidowany zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,06 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | |
| | Rozwodniony skonsolidowany zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,06 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | |
| | Skonsolidowane przepływy pieniężne netto razem | 749 | 2 366 | 181 | 565 | |
| | DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ | | | | | |
| | Skonsolidowane aktywa | 463 570 | 439 137 | 112 687 | 103 052 | |
| | Skonsolidowane zobowiązania długoterminowe | 54 790 | 37 765 | 13 319 | 8 862 | |
| | Skonsolidowane zobowiązania krótkoterminowe | 175 174 | 167 254 | 42 582 | 39 250 | |
| | Kapitał własny | 233 606 | 234 118 | 56 786 | 54 941 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 207 227 | 206 454 | 50 374 | 48 449 | |
| | Kapitał zakładowy | 25 207 | 25 207 | 6 127 | 5 915 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 8,22 | 8,19 | 2,00 | 1,92 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 8,22 | 8,19 | 2,00 | 1,92 | |
| | Liczba akcji zwykłych | 25 206 644 | 25 206 644 | 25 206 644 | 25 206 644 | |
| | DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW I SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) | 36 172 | 36 969 | 8 747 | 8 824 | |
| | Zysk brutto ze sprzedaży | 13 655 | 13 854 | 3 302 | 3 307 | |
| | EBIT | 3 209 | 5 127 | 776 | 1 224 | |
| | Zysk netto | 4 573 | 7 241 | 1 106 | 1 728 | |
| | Zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,18 | 0,29 | 0,04 | 0,07 | |
| | Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,18 | 0,29 | 0,04 | 0,07 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | (18) | 86 | (4) | 21 | |
| | DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ | | | | | |
| | Aktywa razem | 337 716 | 319 748 | 82 093 | 75 035 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 41 051 | 33 557 | 9 979 | 7 875 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 91 550 | 85 649 | 22 254 | 20 099 | |
| | Kapitał własny | 205 115 | 200 542 | 49 860 | 47 061 | |
| | Kapitał zakładowy | 25 207 | 25 207 | 6 127 | 5 915 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 8,14 | 7,96 | 1,98 | 1,87 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 8,14 | 7,96 | 1,98 | 1,87 | |
| | Wybrane dane finansowe przedstawione w powyższej tabeli obejmują następujące okresy:- Dane dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują I kwartał bieżącego roku obrotowego 2012/2013 (1 lipca 2012 r. - 30 września 2012 r.) oraz I kwartał poprzedniego roku obrotowego 2011/2012 (1 lipca 2011 r. - 30 września 2011 r.).- Dane dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na dzień 30 września 2012 r. (koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego 2012/2013) i na dzień 30 czerwca 2012 r. (koniec poprzedniego roku obrotowego 2011/2012).Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:- Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów i skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych - wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni
dzień każdego zakończonego miesiąca danego okresu. Kurs ten wynosił 4,1353 zł za I kwartał bieżącego roku obrotowego 2012/2013 i 4,1894 zł za I kwartał poprzedniego roku obrotowego 2011/2012.- Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej - wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień raportowy. Kurs ten wynosił 4,1138 zł na dzień 30 września 2012 r. i 4,2613 zł na dzień 30 czerwca 2012 r. | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
AMBRA_Q1 2012-2013 REPORT.pdf Grupa AMBRA - raport śródroczny Q1 2012/2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19cexn

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-12 | | | | | | | |
| | | AMBRA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMBRA | | spożywczy | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 336 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 566 33 00 | | 22 566 33 03 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | warszawa@ambra.com.pl | | www.ambra.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 9180000755 | | 006054698 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-12 Robert Ogór Prezes Zarządu
2012-11-12 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2012-11-12 Piotr Kaźmierczak Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19cexn

Podziel się opinią

Share
d19cexn
d19cexn