Trwa ładowanie...
d26sz66
espi

AMPLI - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (4/2012)

AMPLI - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (4/2012)
Share
d26sz66

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMPLI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PODSTAWA PRAWNA: Raport jest przekazywany na podstawie art. 402 (1) § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust.1 pkt.1) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). TREŚĆ RAPORTU: Zarząd Spółki AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (adres: 33-100 Tarnów, ulica Przemysłowa 27), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054838 (zwanej dalej dalej "Spółką") działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2012 roku, na godzinę 12:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. (zwane dalej "Zgromadzeniem"), odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowie przy ul.
Przemysłowej 27 (tel. 014 627 66 66, fax: 014 632 66 68). Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Zgromadzenia od godziny 11.30 przed salą obrad. Pełna treść raportu znajduje się w załączeniu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB-4-2012.doc | Informacja o zwołaniu ZWZA Ampli S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AMPLI SA
(pełna nazwa emitenta)
AMPLI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 27
(ulica) (numer)
014 6326666 014 6326668
(telefon) (fax)
biuro@ampli.com.pl www.ampli.com.pl
(e-mail) (www)
873-10-04-844 850328892
(NIP) (REGON)
d26sz66

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura
2012-05-17 Paweł Kosztyła Członek Zarządu Paweł Kosztyła

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26sz66

Podziel się opinią

Share
d26sz66
d26sz66