Trwa ładowanie...
d3obpou

AMPLI - Raport kwartalny Q 4/2014

AMPLI - Raport kwartalny Q 4/2014

Share
d3obpou
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów 25 384 54 875 6 059 13 031
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 595 -3 710 -1 574 -881
Zysk ( strata) brutto -5 488 -4 394 -1 310 -1 043
Zysk ( strata) netto -7 224 -4 026 -1 724 -956
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 126 2 573 -269 611
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 005 -269 1 195 -64
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 866 -2 019 -923 -479
Przepływy pieniężne netto, razem 13 285 3 68
Aktywa razem 12 838 33 639 3 012 8 111
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 173 27 751 3 325 6 692
Zobowiązania długoterminowe 2 21 5
Zobowiązania krótkoterminowe 13 913 27 694 3 264 6 678
Kapitał własny -1 335 5 888 -313 1 420
Kapitał zakładowy 3 282 3 282 770 791
Liczba akcji (w szt.) 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,20 -1,23 -0,53 -0,29
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,20 -1,23 -0,53 -0,29
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -0,41 1,79 -0,10 0,43
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) -0,41 1,79 -0,10 0,43
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SA-Q-4-2014-jednost.xls Jednostkowe sprawozdanie finansowe Ampli S.A. w upadłości układowej za IV kw 2014r.
Jedn.dodatk_informacje Q 4 2014.doc Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego za IV kw 2014r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3obpou

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny Q | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMPLI SA w upadłości układowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMPLI | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 014 6326666 | | 014 6326668 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@ampli.com.pl | | www.ampli.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 873-10-04-844 | | 850328892 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3obpou

Podziel się opinią

Share
d3obpou
d3obpou