Trwa ładowanie...
d292o3f
d292o3f
espi

AMPLI - Raport kwartalny Q 4/2014

AMPLI - Raport kwartalny Q 4/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d292o3f
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów 25 384 54 875 6 059 13 031
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 595 -3 710 -1 574 -881
Zysk ( strata) brutto -5 488 -4 394 -1 310 -1 043
Zysk ( strata) netto -7 224 -4 026 -1 724 -956
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 126 2 573 -269 611
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 005 -269 1 195 -64
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 866 -2 019 -923 -479
Przepływy pieniężne netto, razem 13 285 3 68
Aktywa razem 12 838 33 639 3 012 8 111
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 173 27 751 3 325 6 692
Zobowiązania długoterminowe 2 21 5
Zobowiązania krótkoterminowe 13 913 27 694 3 264 6 678
Kapitał własny -1 335 5 888 -313 1 420
Kapitał zakładowy 3 282 3 282 770 791
Liczba akcji (w szt.) 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,20 -1,23 -0,53 -0,29
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,20 -1,23 -0,53 -0,29
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -0,41 1,79 -0,10 0,43
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) -0,41 1,79 -0,10 0,43
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SA-Q-4-2014-jednost.xls Jednostkowe sprawozdanie finansowe Ampli S.A. w upadłości układowej za IV kw 2014r.
Jedn.dodatk_informacje Q 4 2014.doc Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego za IV kw 2014r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 4 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
AMPLI SA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
AMPLI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 27
(ulica) (numer)
014 6326666 014 6326668
(telefon) (fax)
biuro@ampli.com.pl www.ampli.com.pl
(e-mail) (www)
873-10-04-844 850328892
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292o3f

Podziel się opinią

Share
d292o3f
d292o3f