Trwa ładowanie...
d3jvz0d

AMREST - RB 57/2015 Zgłoszenie projektu uchwały w ramach 12 punktu porządku obrad Zwyczajnego Wal ...

AMREST - RB 57/2015 Zgłoszenie projektu uchwały w ramach 12 punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest (57/2015)

Share
d3jvz0d

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | RB 57/2015 Zgłoszenie projektu uchwały w ramach 12 punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do RB 52/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku Zarząd AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Emitent?, ?Spółka?) informuje o otrzymaniu w dniu 7 maja 2015 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, WP Holdings VII B.V. (?Akcjonariusz?), z siedzibą w Amsterdamie, będącego w posiadaniu 6 726 790 akcji Spółki, wniosku o poddanie głosowaniu w ramach 12 punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest (?Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej?), zwołanego na 19 maja 2015 roku, uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza (?Uchwała?) w następującym brzmieniu: Uchwała nr ...... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, §9 ust. 3 Statutu
Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia: 1) odwołać Pana Josepha P. Landy z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; 2) powołać Pana Josepha P. Landy na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej 5-letniej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie wniosku, otrzymane od Akcjonariusza (i przetłumaczone z języka angielskiego): Zaproponowana Uchwała ma na celu zapewnienie dalszej współpracy Pana Josepha P. Landy ze Spółką oraz utrzymanie jego zaangażowania w wykonywanie obowiązków związanych z nadzorem nad AmRest w trakcie najbliższych 5 lat. W dniu złożenia wniosku WP Holdings VII B.V. posiada 6 726 790 akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki oraz 31,71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Akcjonariusz ma więc prawo zgłaszać Spółce projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia zgodnie z Art 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Pan Joseph P. Landy wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki i potwierdził, że spełnia kryteria wymagane dla kandydatów do rad nadzorczych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa. Biografia Pana Josepha P. Landy jest dostępna na stronie internetowej AmRest (www.amrest.eu). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 57/2015 Proposal of draft resolution concerning the item 12 of AmRest Annual General Meeting agenda;The Shareholder, pursuant to the Art. 401 par. 4 of the Code of Commercial Companies, submitted below proposal of draft resolution concerning the item 14 of AmRest Annual General Meeting agenda ("Adoption of a resolutions appointing members of the Supervisory Board") and requested the Management Board of the Company to put it to the vote at the AGM.;In regards to RB 52/2015 dated April 22nd, 2015, the Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, ”the Company”) informs about receiving on May 7th, 2015 from one of the AmRest shareholders, WP Holdings VII B.V. (“the Shareholder”), with its registered head office in Amsterdam, the Netherlands, holding currently 6 726 790 shares of AmRest, a proposal of a draft resolution concerning the item 12 of AmRest Annual General Meeting agenda ("Adoption of a resolution regarding revocation and appointment of the Supervisory Board members") and requested the
Management Board of the Company to put it to the vote at the Annual General Meeting of AmRest convened for May 19th, 2015:;In regards to RB 52/2015 dated April 22nd, 2015, the Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, ”the Company”) informs that one of the Company’s shareholders, WP Holdings VII B.V. (“the Shareholder”), with its registered head office in Amsterdam, the Netherlands, holding currently 6 726 790 shares of AmRest, submitted on May 7th, 2015 below proposal of a draft resolution concerning the item 12 of AmRest Annual General Meeting agenda ("Adoption of a resolution regarding revocation and appointment of the Supervisory Board members") and requested the Management Board of the Company to put it to the vote at the Annual General Meeting of AmRest convened for May 19th, 2015.;Resolution ……;of the Annual General Meeting of AmRest Holdings SE (the “Company”) with its registered seat in Wrocław, of 19 May 2015 on revocation and appointment of the Supervisory Board members;Pursuant to art.
385§1 of the Code of Commercial Companies with regards to art. 9 and art. 53 of the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8th October 2001 on the Statute for a European Company (SE) and § 9(3) of the Company’s Statute and Resolution no. 12 of the Annual General Meeting of the Company of 30 June 2010 on fixing the number of Supervisory Board members, the General Meeting resolves to:;1) revoke Mr. Joseph P. Landy from the Supervisory Board of the Company;2) appoint Mr. Joseph P. Landy as a member of the Company’s Supervisory Board for a new 5-year term.;The resolution comes into force on the day of the adoption.;Rationale of the motion received from the Shareholder:;The above proposal is to ensure further co-operation with Mr. Joseph P. Landy and maintain his involvement in performing the supervisory duties in the Company for the next 5 years.;As of the date of this motion WP Holdings VII B.V. with its seat in Amsterdam, the Netherlands, currently holds 6,726,790 (six million seven hundred and twenty six
thousand seven hundred and ninety) shares of the Company, carrying right to 6,726,790 (six million seven hundred and twenty six thousand seven hundred and ninety) votes in the Company, which constitute 31.71 % of the share capital of the Company and 31.71 % of the total number votes in the Company.;Therefore WP Holdings VII B.V. with its seat in Amsterdam, the Netherlands is entitled to propose the draft resolutions concerning items covered by the agenda of the AGM on the basis of the Article 401 § 4 of the Code of Commercial Companies.;Mr. Joseph P. Landy declared his consent to be candidate to the Supervisory Board of the Company, and confirmed he meets the criteria required for a candidate to the supervisory boards, as provided for in the respective provisions of law.;The biography of Mr. Joseph P. Landy is available on AmRest website (www.amrest.eu);Legal act: § 38 (1) (5) of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the
Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133) | | |
| | | | |

d3jvz0d

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jvz0d

Podziel się opinią

Share
d3jvz0d
d3jvz0d