Trwa ładowanie...
d3sn27s

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 3,1% m/m do 203,2 mld zł w październiku

Warszawa, 12.11.2014 (ISBnews) - Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym spadła w październiku o 3,1% w skali miesiąca, osiągając poziom 203,22 mld zł. W sumie od początku roku aktywa netto funduszy inwestycyjnych wzrosły o 7,6%, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).
Share
d3sn27s

"Podobnie jak w poprzednich miesiącach, główny wpływ na skalę zmian miały fundusze aktywów niepublicznych, wśród których dominują produkty szyte na potrzeby konkretnego inwestora. Tym razem był on negatywny, gdyż aktywa w nich zgromadzone zmniejszyły się aż o ponad -8,5 mld zł. W efekcie, ich udział w rynku spadł poniżej 20%, przez co utraciły pozycję lidera. Zmiana aktywów w tym segmencie spowodowana była głównie wycofaniem środków. Łączne saldo wpłat i wypłat dla całego rynku, według szacunków Analiz Online wyniosło -6,5 mld zł. Również wynik z zarządzania był ujemny, mimo iż blisko 2/3 funduszy zakończyło miesiąc z dodatnią stopą zwrotu" - czytamy w komunikacie.

Według Analiz Online na drugim biegunie w październiku znalazły się fundusze sekurytyzacyjne, których aktywa wzrosły o +0,2 mld zł, a dynamika zmian przekroczyła +9,0%.

"Fundusze oparte na wierzytelnościach cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Towarzystwa coraz częściej oferują produkty dostępne dla szerokiego grona inwestorów, pozyskując do nich co miesiąc nowe środki. W sumie od początku roku aktywa w nich zgromadzone wzrosły o +0,7 mld zł, osiągając na koniec października poziom 2,4 mld zł." - czytamy dalej.

d3sn27s

Drugie miejsce pod względem dynamiki aktywów w październiku zajęły fundusze gotówkowe i pieniężne, które na koniec miesiąca zarządzały środkami wartymi o ponad +1 mld zł większymi niż miesiąc wcześniej (+4,1%). Fundusze te cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów, którzy poszukują nieco wyższych stóp zwrotu od oferowanych przez banki na lokatach, ale jednocześnie nie akceptują podwyższonego ryzyka.

W nieco mniejszym stopniu wzrosły aktywa funduszy dłużnych, które powiększyły się w sumie o ponad +0,7 mld zł. Sprzyja im niekończąca się hossa na krajowym rynku długu. Indeks obligacji skarbowych IROS zyskał w październiku +1,8%, dzięki czemu bardzo dobre wyniki osiągnęły fundusze, których zarządzający inwestują głównie w polskie papiery skarbowe. Rozwiązania dłużne o uniwersalnej strategii zyskały +1,1%, a fundusze polskich papierów skarbowych +1,4%. Kolejny, 9. z rzędu miesiąc dobrych wyników, pozytywnie wpłynął na klientów, którzy więcej środków do nich wpłacili niż wypłacili. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku funduszy zagranicznych papierów dłużnych, szczególnie inwestujących w obligacje przedsiębiorstw. Po słabym wrześniu, który część funduszy zakończyła z ujemną stopą zwrotu, październik upłynął pod znakiem wycofywania środków. W efekcie aktywa zgromadzone w funduszach obligacji zagranicznych spadły poniżej 7 mld zł.

Na 10 wyodrębnionych segmentów rynku, wzrost aktywów osiągnęły jeszcze fundusze mieszane, których środki lokowane są zarówno w akcje, jak i papiery dłużne (o +0,4 mld zł) oraz fundusze ochrony kapitału (o symboliczne +3 mln zł).

Po przeciwnej stronie, poza wspomnianymi funduszami aktywów niepublicznych, znalazły się z kolei fundusze absolutnej stopy zwrotu, nieruchomości, rynku surowców oraz akcji. Tym ostatnim nie sprzyja zmienna koniunktura na warszawskiej giełdzie. Po dobrym wrześniu, na polski rynek akcji powróciły spadki; indeks szerokiego rynku WIG stracił -1,7%. W efekcie większość funduszy akcji polskich poniosła straty, a aktywa w nich zgromadzone zmniejszyły się o ponad -0,8 mld zł. W przypadku funduszy akcji zagranicznych również mieliśmy do czynienia ze spadkiem aktywów, mimo iż wynik z zarządzania był dodatni. Atrakcyjne stopy zwrotu wypracowały fundusze akcji amerykańskich, azjatyckich oraz inwestujących na wybranych rynkach wschodzących (w tym głównie w Turcji). Na koniec paździenika aktywa funduszy akcji polskich warte były 22,3 mld zł, a funduszy akcji zagranicznych 7,1 mld zł.

d3sn27s

Październik nie był łatwy dla inwestujących na rynku surowców i metali szlachetnych. Ceny kontraktów na złoto spadły poniżej 1200 USD za uncję, czyli poziomu który dla części kopalń jest niższy od kosztów wydobycia. W skali miesiąca złoto straciło -3,0%. Jeszcze niższe były wyniki funduszy, których zarządzający inwestują na rynku żółtego kruszcu. Mimo, iż klienci więcej środków do nich wpłacili niż wypłacili, ostatecznie aktywa w nich zgromadzone zmniejszyły się o blisko -9 mln zł, co odpowiada dynamice na poziomie -2,7%, podsumowują Analizy Online.

(ISBnews)

d3sn27s

Podziel się opinią

Share
d3sn27s
d3sn27s