Trwa ładowanie...
d3b29l0
d3b29l0
espi

APATOR - Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA. (2...

APATOR - Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA. (21/2011)
Share
d3b29l0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APATOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 26 maja 2011 r. wpłynęło pismo od akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Apator SA ? Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA) z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA zwołanego na dzień 20 czerwca 2011 r., dodatkowych punktów dotyczących podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej spółki Apator SA oraz powołania Członka Rady Nadzorczej spółki Apator SA. Zarząd Apator SA, działając zgodnie z przepisami prawa oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2011 roku o następujące punkty: - ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej (punkt 18 porządku obrad), - wybór Członka Rady Nadzorczej (punkt 19 porządku obrad). W związku z powyższym Zarząd Apator SA przedstawia rozszerzony porządek
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "APATOR" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "APATOR" S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2010 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 10. Udzielenie
absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku 11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2010 12. Zmiana § 7 Statutu "APATOR" S.A. 13. Zmiana § 14 ust. 16 Statutu "APATOR" S.A. 14. Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń "APATOR" S.A. 15. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 16. Zamknięcie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 21 czerwca 2010 roku 17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego 18. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki 19. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki 20. Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości i budowy nowego zakładu 21. Sprawy różne 22. Zamknięcie obrad W załączeniu Zarząd Apator SA przesyła: - wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Apator SA zwołanego na dzień 20 czerwca 2011 r. punktów dotyczących podjęcia uchwał w
sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Apator SA oraz wyboru Członka Rady Nadzorczej (zawierający uzasadnienie wniosku), - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA na dzień 20 czerwca 2011 r. wraz z jego rozszerzonym porządkiem, - projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 20 czerwca 2011 r. obejmujące również projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza (projekty uchwał nr 23/VI/2011 i 24/VI/2011), - opinię Zarządu Apator SA dotyczącą zgłoszonych przez akcjonariusza projektów uchwał. Podstawa prawna: § 38 ustęp 1 pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Wniosek Aviva o rozszerzenie porządku obrad ZWZA Apator SA 20.06.2011.pdf | Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie obrad na ZWZA Apator SA | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie ZWZA Apator SA 20.06.2011 z rozszerzeniem.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Apator SA z rozszerzonym porządkiem | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA Apator SA 20.06.2011 z rozszerzeniem.pdf | Projekty uchwał na ZWZA Apator SA - rozszerzone | | | | | | | | | |
| | Opinia Zarządu Apator SA dot. dodatkowych projektów uchwał na ZWZA Apator SA 20.06.2011.pdf | Opinia Zarządu Apator SA dot. zgłoszonych przez akcjonariusza projektów uchwał | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APATOR SA
(pełna nazwa emitenta)
APATOR Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Żółkiewskiego 21/29
(ulica) (numer)
056 6191271 056 6191274
(telefon) (fax)
apator@apator.com.pl apator.com.pl
(e-mail) (www)
8790166896 870037630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Janusz Niedźwiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b29l0

Podziel się opinią

Share
d3b29l0
d3b29l0