Trwa ładowanie...
d3r6lyr
espi
03-12-2010 18:30

APATOR - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę Apator Powogaz SA (55/2010)

APATOR - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę Apator Powogaz SA (55/2010)

d3r6lyr
d3r6lyr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APATOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę Apator Powogaz SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 3 grudnia 2010 r. spółka zależna Apator Powogaz SA z siedzibą w Poznaniu zawarła umowę ze spółką stowarzyszoną Teplovodmer SA z siedzibą Mytiszczi (Rosja) na sprzedaż przez Apator Powogaz SA wodomierzy i przepływomierzy. Łączna wartość kontraktu wynosi 9 mln EUR netto, tj. 36 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 3 grudnia 2010 r. wynoszącego 1 EUR = 3,9968 PLN (Tabela kursów NBP nr 235/A/NBP/2010). Realizacja kontraktu nastąpi w 2011 roku, a celem podpisania kontraktu jest umacnianie pozycji Apator Powogaz SA na rynku rosyjskim i sukcesywna realizacja wyznaczonych zadań sprzedażowych przez spółkę Apator Powogaz SA.Apator SA informuje, że warunki opisanej powyżej Umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej Umowy lub co
najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 EUR, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej Umowy.W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator nie zawarły z Teplovodmer SA żadnej umowy poza powyższą opisaną.Umowa została uznane za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r6lyr

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Janusz Niedźwiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r6lyr
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3r6lyr