Trwa ładowanie...
d3ybeg8

APLISENS S.A. - Przyjęcie strategii Spółki na lata 2014-2016 (10/2014)

APLISENS S.A. - Przyjęcie strategii Spółki na lata 2014-2016 (10/2014)

Share
d3ybeg8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie strategii Spółki na lata 2014-2016 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 marca 2014 r., zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd APLISENS S.A. podjął uchwałę w sprawie określenia strategii Spółki na lata 2014-2016. Na odbytym w tym samym dniu posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o akceptacji wymienionej strategii. Strategia na lata 2014-2016 jest kontynuacją i rozwinięciem poprzednio realizowanej strategii na lata 2011 - 2013 w obszarze zwiększenia potencjału produkcyjnego oraz rozwoju na rynkach działalności Grupy. Dane finansowe przedstawione w poniższej strategii odnoszą się do skonsolidowanych danych finansowych uwzględniających korektę o sprzedaż eksportową na rynki WNP realizowaną przez podmioty zależne konsolidowane. W ramach strategii rozwoju Grupy Zarząd APLISENS S.A. określił następujące, główne kierunki działań na lata 2014 - 2016: 1. Zakończenie rozbudowy potencjału produkcyjnego i uzyskanie pełnych mocy produkcyjnych. 2. Wzrost skali prowadzonej działalności zakładający
umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym oraz zwiększenie udziału rynkowego na rynkach krajów WNP, krajów UE oraz na wybranych rynkach pozaeuropejskich 3. Dalszy rozwój wysokiej jakości kompleksowych i dedykowanych produktów dla odbiorców przemysłowych w dziedzinie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 1. ZAKOŃCZENIE ROZBUDOWY POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO I UZYSKANIE PEŁNYCH MOCY PRODUKCYJNYCH W styczniu 2014 roku został zakończony pierwszy etap budowy fabryki przetworników ciśnienia w Radomiu. Pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego, stworzonego na tym etapie, nastąpi w III kw. 2014 i zwiększy moce produkcyjne przetworników ciśnienia o około 15 % w stosunku do 2013 roku. W kolejnych latach będzie następowało dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych tak, aby docelowo, było możliwe zwiększenie potencjału wytwórczego w obszarze przetworników ciśnienia oraz dodatkowo sond głębokości o około 50% w stosunku do roku 2013. Uzyskanie pełnych mocy produkcyjnych planowane jest na lata 2016 - 2017. W fabryce w
Radomiu planowana jest również produkcja urządzeń do pomiaru innych wielkości fizycznych, nad którymi obecnie trwają prace rozwojowe. Produkcja ta zostanie uruchomiona począwszy od 2015 roku. W latach 2015/2016 planowane jest zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnej hali produkcyjnej w Radomiu. Termin rozpoczęcia prac budowlanych uzależniony będzie od stopnia wykorzystania istniejących hal. We wrześniu 2014 roku planowane jest zakończenie budowy zakładu produkcji czujników i przetworników temperatury w Krakowie. Do nowo wybudowanego zakładu zostanie przeniesiona produkcja z obecnie wynajmowanych pomieszczeń, dzięki czemu moce produkcyjne czujników i przetworników temperatury zwiększą się o 100% w stosunku do 2013 roku. Jednocześnie, we wszystkich zakładach produkcyjnych Grupy APLISENS w kolejnych latach będzie następowało sukcesywne zastępowanie starszych urządzeń technologicznych urządzeniami nowszej generacji zwiększającymi, jakość i wydajność. 2. WZROST SKALI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADAJĄCY UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU RYNKOWEGO NA RYNKACH KRAJÓW WNP, KRAJÓW UE ORAZ NA WYBRANYCH RYNKACH POZAEUROPEJSKICH 2.1 RYNEK POLSKI Rynek polski ma największy udział w strukturze sprzedaży Grupy Aplisens (52,2% całości sprzedaży w 2013 r.). Udział ten jednak systematycznie maleje na rzecz rosnącego udziału eksportu, a tendencje te powinny zostać utrzymane również w kolejnych latach. Udział rynkowy Grupy APLISENS na rynku krajowym, w kluczowym segmencie sprzedaży, tj. przetwornikach ciśnienia i sondach głębokości, sięga około 25% (szacunki Zarządu). Wzrost sprzedaży będzie możliwy poprzez rozszerzenie portfela oferowanych produktów. Prowadzone od kilku lat prace rozwojowe w obszarze nowych wyrobów takich jak ustawniki pozycyjne, czujniki i przetworniki temperatury, przepływomierze, siłowniki elektryczne i powolne wprowadzanie tych wyrobów na rynek krajowy oraz ciągły rozwój najważniejszych dla Grupy APLISENS przetworników ciśnienia i sond głębokości powinno
wygenerować wzrost sprzedaży produktów na rynku krajowym. Zarząd stawia sobie za cel uzyskiwać w kolejnych trzech latach około 6 - 8 % średniorocznie wzrostu sprzedaży Grupy APLISENS na rynku krajowym. Zarząd upatruje szans na znacznie bardziej dynamiczny wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych, w szczególności rynkach UE, WNP oraz na wybranych rynkach pozaeuropejskich. 2.2 RYNKI UE Udział rynków UE stanowił 17,9 % sprzedaży Grupy Aplisens w 2013 r. Udział ten systematycznie rośnie, a tendencje te powinny zostać utrzymane również w kolejnych latach. Grupa APLISENS jest obecna na rynkach Unii Europejskiej począwszy od 2004 roku. Z roku na rok marka APLISENS jest coraz lepiej rozpoznawalna. Coraz więcej dużych międzynarodowych koncernów akceptuje i dopuszcza do stosowania w budowanych przez siebie fabrykach, liniach technologicznych lub projektach produkty firmy APLISENS. Udział Grupy APLISENS w segmencie przetworników do pomiaru ciśnienia na rynku UE wynosi około 0,2% (szacunki Zarządu). W 2013 roku
sprzedaż Grupy do państw UE wyniosła 11 373 tys. zł, i odnotowała 24% wzrost r/r, pomimo kryzysu gospodarczego większości krajów UE. Kluczowym, największym i najbardziej konkurencyjnym rynkiem UE jest rynek niemiecki, na którym Grupa działa poprzez spółkę zależną APLISENS GmbH. Planowane jest dokapitalizowanie tej spółki w celu zwiększenia jej potencjału rynkowego. Ponadto planowane jest zakładanie w dużych i średnich krajach UE kolejnych spółek zależnych zajmujących się dystrybucją produktów Grupy APLISENS. W 2014 roku planowane jest założenie spółki zależnej w Rumuni. Kontynuowana będzie sprzedaż produktów APLISENS pod logo innych firm, co dodatkowo powinno zwiększyć skalę sprzedaży również pośrednio na innych rynkach niż UE. W większości krajów UE kontynuowana będzie sprzedaż przez niezależnych od APLISENS dotychczasowych pośredników jak również poprzez nowe firmy, które swym zasięgiem obejmą znaczącą część UE jak również wiele innych pozaeuropejskich krajów. Niezależnie od koniunktury globalnej Zarząd
zakłada wysokie tempo sprzedaży Grupy na rynkach UE. Zarząd stawia sobie za cel uzyskiwać w kolejnych trzech latach około 20% średniorocznie wzrostu sprzedaży Grupy APLISENS na rynkach UE. 2.3. RYNKI WNP Udział rynków WNP stanowił 24,5 % sprzedaży Grupy Aplisens w 2013 r. Oczekuje się wzrostu udziału rynków WNP w kolejnych latach. W ocenie Zarządu Grupa wypracowała w ostatnich latach dobrą pozycję konkurencyjną na rynkach WNP w segmencie przetworników ciśnienia i sond głębokości oraz w segmencie czujników i przetworników temperatury. Obecnie trwają przygotowania do wprowadzenia na te rynki nowych grup produktów, miedzy innymi ustawnika pozycyjnego. Produkty APLISENS są rozpoznawalne i posiadają wymagane certyfikaty. W ocenie Zarządu udział Grupy w rynku w Rosji i na Ukrainie wynosi od 2% do 5%, a na Białorusi - gdzie APLISENS jest jedynym producentem w tym kraju - jest on zdecydowanie większy (szacowany na ok 40 %). Głównymi odbiorcami produktów Grupy są branże związane z wydobyciem, przesyłem i przeróbką
ropy i gazu, przemysłem ciężkim, transportowym i spożywczym oraz w mniejszym stopniu z energetyką. W celu zwiększenia sprzedaży na rynkach WNP Zarząd planuje rozszerzenie kompetencji spółek zależnych w Rosji i na Ukrainie o serwis, uproszczony montaż przetworników ciśnienia i usługi laboratoryjne. Ponadto planowane jest zwiększenie magazynów wyrobów gotowych i półfabrykatów w celu skrócenia terminów dostaw. Planowana jest budowa lub zakup siedziby dla spółki na Ukrainie. W ocenie Zarządu potencjał wzrostu tych rynków w najbliższych latach jest duży, szczególnie w Rosji. Zarząd planuje także rozwój sprzedaży do innych krajów WNP, takich jak Kazachstan czy Uzbekistan. Sytuacja na rynku ukraińskim, który w 2013 roku szybko się rozwijał mocno się skomplikowała przez ostatnie wydarzenia polityczne. Niemniej jednak po unormowaniu tej sytuacji Zarząd APLISNES dostrzega duży potencjał wzrostowy tego rynku i pomimo obecnej sytuacji planuje w najbliższych latach inwestycję w rozwój ukraińskiej spółki zależnej. Pomimo
spowolnienia gospodarczego w Rosji w drugiej połowie 2013 roku i zdecydowanego zmniejszenia zamówień z tego rynku, sprzedaż APLISNES S.A. na rynki WNP wzrosła z 12 699 tys. zł w 2011 roku do 15 631 tys. zł w 2013 tj. średniorocznie o 11,5 %%. W ocenie Zarządu potencjał wzrostu zamówień na produkty APLISENS na rynkach krajów WNP przez najbliższe trzy lata może wynieść średniorocznie około 15% r/r. 2.4 RYNKI WYBRANYCH KRAJÓW POZAEUROPEJSKICH Udział produktów grupy na rynkach pozaeuropejskich jest marginalny. Sprzedaż w 2013 roku na tych rynkach wynosiła około 3,6 mln zł i wzrosła w stosunku do 2011 roku zaledwie o 21 %, jest to zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ponieważ na części tych rynków uznawane są certyfikaty UE bądź inne certyfikaty, które APLISENS stopniowo uzyskuje Zarząd widzi możliwość dynamicznego wzrostu na tych rynkach w szczególności na rynkach Azji południowo wschodniej i bliskiego wschodu. Planowane jest otworzenie spółki zależnej na terenie jednego z pozaeuropejskich krajów. Zarząd stawia sobie
za cel zwiększenie sprzedaży produktów APLISENS na rynkach krajów pozaeuropejskich przez najbliższe 3 lata o około 25% średniorocznie. 3. DALSZY ROZWÓJ WYSOKIEJ, JAKOŚCI KOMPLEKSOWYCH I DEDYKOWANYCH PRODUKTÓW DLA ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH W DZIEDZINIE APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ I AUTOMATYKI 3.1 PRZETWORNIKI CIŚNIENIA I HYDROSTATYCZNE SONDY GŁĘBOKOŚCI Najważniejsza grupa produktów oferowana przez APLISENS - rodzina przetworników ciśnienia i sond głębokości - była w ostatnich latach kilkakrotnie modernizowana i udoskonalana. W chwili obecnej w ocenie Zarządu poziom techniczny produktów oferowanych w ramach tej grupy nie odbiega od poziomu największych producentów tego typu urządzeń. Jednocześnie będą uzupełniane brakujące certyfikaty dla nowo powstałych wyrobów i uzyskiwane nowe certyfikaty dla tych, dla których potrzeba pojawia się lub będzie pojawiała się na obsługiwanych rynkach. W celu zwiększenia atrakcyjności tych wyrobów będą opracowywane dla nich nowe opcje i wykonania oferowane przez konkurencję
oraz zaspokajane pojawiające się niszowe potrzeby rynkowe. W sposób ciągły będą modernizowane i doskonalone wyroby poprzez wykorzystywanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i kooperacyjnych pojawiających się na rynku. 3.2. CZUJNIKI I PRZETWORNIKI TEMPERATURY Drugą wielkością fizyczną do pomiaru, której APLISENS produkuje urządzenia jest temperatura. W ostatnich latach w oddziale zlokalizowanym w Krakowie opracowana została rodzina czujników temperatury, której rozszerzenie planowane jest na najbliższe lata przede wszystkim w oparciu o nowotworzone technologie. Dodatkowo planuje się uzupełnienie brakujących certyfikatów w szczególności na zgodność z dyrektywą Safety Integrity Level stosowaną do systemów zabezpieczeń w szczególności w energetyce zawodowej. Równolegle została opracowana pierwsza generacja przetworników temperatury. Obecnie trwają prace nad drugą zmodernizowaną i rozszerzoną rodziną urządzeń, które powinny dorównywać produktom oferowanym przez największych dostawców tego typu
urządzeń. Zakończenie prac i uzyskanie niezbędnych certyfikatów planowane jest na lata 2014 i 2015. 3.3. ELEMENTY SYSTEMÓW ZABEZPIECZANIA PRZED KRADZIEŻĄ PALIWA Sondy poziomu paliwa produkowane są w oddziale firmy w Ostrowie Wielkopolskim od ponad 10 lat i sprzedawane na terenie Polski. Skomplikowany system montażu wymagający wyspecjalizowanego personelu uniemożliwiał sprzedaż tych urządzeń na eksport. Jednak pod wpływem sukcesu eksportowego innego urządzenia (korek wlewu paliwa) została pojęta decyzja o zmodyfikowaniu sondy paliwa tak, aby zdecydowanie uprościć montaż i podąć próbę sprzedaży jej poza Polską. Zakończenie prac nad nową konstrukcją i uzyskanie niezbędnych certyfikatów planowane jest na połowę 2014 roku. Po walidacji na rynku polskim w 2015 roku rozpocznie się eksport tej sondy. Równolegle prowadzone są prace nad nowymi produktami rozszerzającymi ofertę do rynku transportowego. 3.4. ELEMENTY WYKONAWCZE W oddziale Controlmatica produkowane są tak zwane elementy wykonawcze tzn. siłowniki
elektryczne i ustawniki pozycyjne. Trwają prace nad nową generacją ustawnika pozycyjnego, który wdrożony będzie do produkcji w 2014 roku oraz modernizacją siłowników elektrycznych. W najbliższych latach wraz ze wzrostem sprzedaży tych urządzeń prowadzone będą dalsze prace nad ich udoskonalaniem. PLANOWANE NAKŁADY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ STRATEGII I ICH FINANSOWANIE W okresie 2014 - 2016 Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 39,2 mln zł, w kolejnych latach odpowiednio 16,4 mln zł, 13,3 mln zł i 9,5 mln zł. Planowane nakłady obejmują m.in. wydatki na składniki rzeczowego majątku trwałego, prace badawczo-rozwojowe, nowe technologie, nakłady na zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz zwiększenie kapitału obrotowego w poszczególnych spółkach. Na koniec 2013 roku Grupa posiadała 15 mln zł gotówki oraz nie korzystała z żadnych linii kredytowych. Zarząd planuje realizację planów inwestycyjnych przy wykorzystaniu w pierwszej kolejności środków własnych ? obecnie posiadanych oraz wygenerowanych w kolejnych
latach. W przypadku pojawienia się nowych szans rozwoju Grupy wymagających poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych, Zarząd podejmie decyzję o wyborze innych sposobów finansowania rozwoju, dostosowanych do bieżącej sytuacji rynkowej. Grupa nadal nie wyklucza przejęcia podmiotu posiadającego komplementarne produkty i/lub usługi mogące rozszerzyć jej ofertę kierowaną do branży AKPiA, jednak koszty powinny być w takim przypadku w korzystnym w stosunku do spodziewanych efektów akwizycji, produkty oferowane przez podmiot powinny charakteryzować się wysokim poziomem zaawansowania technicznego i jakości umożliwiającym ich eksport na większość rynków obsługiwanych przez Grupę. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybeg8

| | | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | APLISENS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-192 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morelowa | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 814 07 77 | | 22 814 07 78 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | aplisens@aplisens.pl | | www.aplisens.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-08-88-504 | | 012265485 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
2014-03-04 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybeg8

Podziel się opinią

Share
d3ybeg8
d3ybeg8