Trwa ładowanie...
d1xkjli
espi

APLISENS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

APLISENS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d1xkjli
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży 67 040 60 399 16 037 14 302
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 919 13 563 3 330 3 212
Zysk (strata) brutto 13 917 14 093 3 329 3 337
Zysk (strata) netto 10 702 11 010 2 560 2 607
Suma dochodów całkowitych 10 226 10 651 2 446 2 522
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 962 10 772 2 383 2 551
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 196 -15 852 -2 439 -3 754
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 804 -2 780 -671 -658
Przepływy pieniężne netto, razem -3 038 -7 860 -727 -1 861
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,80 0,84 0,19 0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,79 0,83 0,19 0,20
Liczba akcji (w szt.) średnioważona 13 447 353 13 180 136 13 447 353 13 180 136
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2014 oraz 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa razem 143 023 135 754 34 253 32 734
Zobowiązania długoterminowe 611 673 146 162
Zobowiązania krótkoterminowe 13 422 14 845 3 214 3 580
Kapitał własny 128 989 120 236 30 892 28 992
Kapitał zakładowy 2 694 2 647 645 638
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,59 9,11 2,30 2,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,53 8,99 2,28 2,17
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży 48 721 47 377 11 655 11 219
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 474 12 618 2 984 2 988
Zysk (strata) brutto 12 985 13 508 3 106 3 199
Zysk (strata) netto 10 230 10 670 2 447 2 527
Suma dochodów całkowitych 10 230 10 670 2 447 2 527
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 925 10 883 1 657 2 577
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 908 -15 846 -1 653 -3 752
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 804 -2 780 -671 -658
Przepływy pieniężne netto, razem -2 787 -7 743 -667 -1 833
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,76 0,81 0,18 0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,76 0,80 0,18 0,19
Liczba akcji (w szt.) średnioważona 13 447 353 13 180 136 13 447 353 13 180 136
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.09.2014 oraz 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa razem 131 928 128 277 31 596 30 931
Zobowiązania długoterminowe 612 673 147 162
Zobowiązania krótkoterminowe 5 638 10 491 1 350 2 530
Kapitał własny 125 678 117 113 30 099 28 239
Kapitał zakładowy 2 694 2 647 645 638
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 9,35 8,88 2,24 2,14
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,29 8,76 2,22 2,11
Wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego i skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu EUR z dnia 30 września 2014 roku 4,1755 PLN/EUR oraz 31 grudnia 2013 roku 4,1472 PLN/EUR. Wybrane pozycje skróconego skonsolidowanego i skróconego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego skonsolidowanego i skróconego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2014 roku i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2013 roku (odpowiednio: 4,1803 PLN/EUR i 4,2231 PLN/EUR).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
APLISENS raport kwartalny za III kw 2014r .pdf APLISENS raport kwartalny za III kw 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSFF
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-192 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morelowa 7
(ulica) (numer)
22 814 07 77 22 814 07 78
(telefon) (fax)
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
(e-mail) (www)
113-08-88-504 012265485
(NIP) (REGON)
d1xkjli

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
2014-11-12 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xkjli

Podziel się opinią

Share
d1xkjli
d1xkjli