Trwa ładowanie...
d40qite
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ARCTIC PAPER S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d40qite
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 3 104 901 2 631 717 739 685 628 812
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (151 641) (19 998) (36 126) (4 778)
Zysk (strata) brutto (182 719) (59 908) (43 529) (14 314)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (152 153) 23 699 (36 248) 5 663
Zysk (strata) netto za rok obrotowy (152 153) 23 699 (36 248) 5 663
Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (132 266) (102 353) (31 510) (24 456)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 857 167 054 3 539 39 915
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (85 797) (54 967) (20 439) (13 133)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (8 705) (73 391) (2 074) (17 536)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (79 645) 38 696 (18 974) 9 246
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 68 905 218 55 727 201 68 905 218 55 727 201
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 68 905 218 55 727 201 68 905 218 55 727 201
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (1,92) (1,84) (0,46) (0,44)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (1,92) (1,84) (0,46) (0,44)
Aktywa razem (wg.stanu na 31/12/2013 i 31/12/2012) 1 784 458 2 045 599 430 280 500 367
Zobowiązania długoterminowe (wg.stanu na 31/12/2013 i 31/12/2012) 428 151 433 432 103 239 106 020
Zobowiązania krótkoterminowe (wg.stanu na 31/12/2013 i 31/12/2012) 684 774 782 681 165 117 191 449
Kapitał własny (wg.stanu na 31/12/2013 i 31/12/2012) 671 532 829 487 161 924 202 898
Kapitał podstawowy (wg.stanu na 31/12/2013 i 31/12/2012) 69 288 55 404 16 707 13 552
Liczba akcji zwykłych 69 287 783 66 144 483 69 287 783 66 144 483
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 66 144 483 69 287 783 66 144 483
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,69 12,54 2,34 3,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,69 12,54 2,34 3,07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 9 972 630 - 2 439 369
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - 0,18 - 0,04
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane dane.Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
APSA 2013 Raport Roczny_final.pdf Raport roczny grupy APSA 2013
APSA 2013 Annual reportenfinal.pdf Annual report of APSA Group 2013
13 Arctic Opinia i raport skonsolidowane_m.pdf Grupa APSA opinia i raport EY 2013
13 APSA opinia SSF_en.pdf APSA Group auditor's opinion 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d40qite

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Wolfgang Luebbert Prezes Zarządu
2014-03-21 Małgorzata Majewska-Śliwa Członek Zarządu
2014-03-21 Per Skoglund Członek Zarządu
2014-03-21 Jacek Łoś Członek Zarządu
2014-03-21 Michał Sawka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Małgorzata Majewska-Śliwa Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d40qite

Podziel się opinią

Share
d40qite
d40qite