Trwa ładowanie...
dafya93
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (5/2013)

ARCTIC PAPER S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (5/2013)
Share
dafya93

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Arctic Paper S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku: Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku 28.02.2013 Raport roczny za 2012 rok 30.04.2013 Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok 30.04.2013 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku 15.05.2013 Skonsolidowany raport za I półrocze 2013 roku 30.08.2013 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku 14.11.2013 Zarząd Arctic Paper S.A. oświadcza, iż Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w §83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259) ("Rozporządzenie"). Spółka nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu
półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) §83 ust. 1 oraz ust. 3 i §103 ust. 1. : | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Dates of periodic reports publication in 2013General legal basis:Offering Act, article 56, clause 1, item 2 – current and periodic informationContents:Management board of Arctic Paper S.A. herewith announces dates of publication of periodic reports in 2013 :4-th quarter 2012 consolidated qarterly report 28.02.20132012 annual report 30.04.2013Consolidated 2012 annual report 30.04.20131-st quarter 2013 consolidated quarterly report 15.05.20131-st half 2013 consolidated quarterly report 30.08.20133-rd quarter 2013 consolidated quarterly report 14.11.2013By this statement the Management Board of Arctic Paper S.A. confirms that the Company will be submitting consolidated quarterly reports containing quarterly financial data as required under §83 section 1 of the Minister of Finance Regulation of 19 February 2009 on current and periodic information provided by the securities issuers and conditions on which information required under law applicable in a state not being a member state may be recognised
as equivalent (Journal of Laws number 33, item 259) (“Minister of Finance Regulation”).The Company will not publish the separate individual semi-annual report in accordance with § 83 section 3 of the Regulation. The Company further confirms that, pursuant to §101 section 2 of the above Regulation, it will not be publishing its consolidated quarterly report for the 2-nd quarter of 2013.Specific legal basis:§ 83 section 1 and 3 and § 103 section 1 of the Minister of Finance Regulation of 19 February 2009 on current and periodic information provided by the securities issuers and conditions on which information required under law applicable in a state not being a member state may be recognised as equivalent. | |

dafya93

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-406 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
J.H. Dąbrowskiego 334A
(ulica) (numer)
+48 61 62 62 000 +48 61 62 62 002
(telefon) (fax)
biuro@arcticpaper.com www.arcticpaper.com
(e-mail) (www)
599-30-51-607 080262255
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 MIchał Jarczyński Prezes Zarządu
2013-01-25 Michał Bartkowiak Czlonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dafya93

Podziel się opinią

Share
dafya93
dafya93