Trwa ładowanie...
d29oy0t
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków SA zaplan...

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków SA zaplanowanego na dzień 25 kwietnia 2012 r. (7/2012)
Share
d29oy0t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków SA zaplanowanego na dzień 25 kwietnia 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd Armatura Kraków SA w załączeniu podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Zakopiańskiej 72, 30-418 Kraków. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne na http://www.grupa-armatura.pl/, na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Zakopiańska 72, w Biurze Zarządu, budynek administracyjny pokój nr 307, III piętro, w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00. Jednocześnie Zarząd informuje, że: - Sprawozdanie finansowe Armatura Kraków SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. wraz ze
Sprawozdaniem Zarządu z działalności Armatura Kraków SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. oraz - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. zostały przekazane do publicznej wiadomości w trybie rocznego raportu okresowego w dniu 13 marca 2012 r. Dokumenty te są dostępne na http://www.grupa-armatura.pl/, na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce Raporty/Raporty okresowe. W pkt. 6 porządku obrad ZWZ Spółki, akcjonariusze będą rozpatrywać Sprawozdanie Rady Nadzorczej Armatura Kraków Spółka Akcyjna: - z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Armatury Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r., Sprawozdania finansowego Armatury Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. oraz wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku Spółki za lata
ubiegłe na wypłatę dywidendy i na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia w celu umorzenia akcji imiennych Spółki oraz podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. i wypłaty dywidendy, - z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r., - z wyników oceny sytuacji Grupy Armatura w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 r. oraz - z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Wobec powyższego, Zarząd Armatura Kraków SA, publikuje wyżej wymieniony dokument, w celu zagwarantowania prawdziwości, rzetelności i kompletności obrazu zdarzenia, jakim jest rozpatrzenie pkt. 6 porządku obrad ZWZ Armatura Kraków w dniu 25 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2012 03 19 Armatura Kraków_projekty uchwał ZWZ 25.04.2012.pdf | Projekty uchwał ZWZ Armatura Kraków SA zaplanowanego na dzień 25 kwietnia 2012 r. | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie RN i Komitetu Audytu Armatura Kraków SA 2011.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Armatura Kraków SA z działalności w roku 2011 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-418 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakopiańska 72
(ulica) (numer)
012 25 44 206 012 25 44 201
(telefon) (fax)
biuro@grupa-armatura.pl www.grupa-armatura.pl
(e-mail) (www)
675-000-13-20 351376420
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2012-03-19 Andrzej Tylko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29oy0t

Podziel się opinią

Share
d29oy0t
d29oy0t