Trwa ładowanie...
d3a72ql
d3a72ql
espi

ARTERIA S.A. - Raport roczny R 2012

ARTERIA S.A. - Raport roczny R 2012
Share
d3a72ql
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży 29 325 26 840 7 026 6 515
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 926 5 122 461 1 243
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 064 11 702 495 2 840
Zysk (strata) netto 1 885 11 635 452 2 824
Średnia ważona liczba akcji 4 273 820 4 273 820 4 273 820 4 273 820
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 832 (176) 679 (43)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (4 724) 2 902 (1 132) 704
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 913 (3 038) 458 (737)
Przepływy pieniężne netto Razem 21 (312) 5 (76)
Aktywa trwałe 62 716 59 814 15 341 13 542
Aktywa obrotowe 9 971 14 816 2 439 3 354
Zobowiązania długoterminowe 8 631 7 780 2 111 1 761
Zobowiązania krótkoterminowe 17 436 21 084 4 265 4 774
Kapitały własne 46 620 45 766 11 404 10 362
Kapitał akcyjny 855 855 209 194
Liczba akcji 4 273 820 4 273 820 4 273 820 4 273 820
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 2,72 0,11 0,66
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,91 10,71 2,67 2,42
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ArteriaRocznyJEDNOSTKOWYOST21 03 2013.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Arteria S.A.
SKMBT_C22013032209200.pdf Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2013-03-21
Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A. Handel
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Rosoła 10
(ulica) (numer)
22 646 80 72
(telefon) (fax)
www.arteriasa.pl
(e-mail) (www)
527 24 58 773 140012670
(NIP) (REGON)
4Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d3a72ql

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-21 Marcin Marzec Prezes Zarządu
2013-03-21 Wojciech Glapa Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-21 Andrzej Pulut Ekspert Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3a72ql

Podziel się opinią

Share
d3a72ql
d3a72ql