Trwa ładowanie...
d401i1z
d401i1z
espi

ARTERIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

ARTERIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d401i1z
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży 116 545 111 060 28 289 27 803
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 921 9 720 2 894 2 433
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 507 7 611 2 065 1 905
Zysk (strata) netto 7 591 5 709 1 843 1 429
Średnia ważona liczba akcji 4 273 820 4 273 820 4 273 820 3 419 056
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 12 139 7 642 2 947 1 913
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (13 776) (15 094) (3 344) (3 779)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 337 7 007 567 1 754
Przepływy pieniężne netto razem 700 (445) 170 (111)
Aktywa trwałe 63 586 59 203 14 396 14 949
Aktywa obrotowe 44 575 39 379 10 092 9 943
Aktywa Razem 108 161 98 582 24 489 24 893
Zobowiązania Razem 63 547 58 374 14 388 14 740
Zobowiązania długoterminowe 8 219 10 579 1 861 2 671
Zobowiązania krótkoterminowe 55 328 47 795 12 527 12 069
Kapitały własne 44 613 40 172 10 101 10 144
Kapitał akcyjny 855 855 194 216
Liczba akcji 4 273 820 4 273 820 4 273 820 3 419 056
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,78 zł 1,34 zł 0,43 ? 0,33 ?
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,44 zł 9,40 zł 2,36 ? 2,37 ?
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
20032011RaportArteriaSKONSOLIDOWANY2011.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A.
ARTERIABSSF2011MSSFRAP_4AUDYT.pdf Opinia wraz z raportem biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2012-03-20
Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A. Handel
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Rosoła 10
(ulica) (numer)
22 646 80 72
(telefon) (fax)
www.arteriasa.pl
(e-mail) (www)
527 24 58 773 140012670
(NIP) (REGON)
4 Audyt Sp. z oo..
(podmiot uprawniony do badania)
d401i1z

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-20 Wojciech Bieńkowski Prezes Zarządu
2012-03-20 Marcin Marzec Wiceprezes Zarządu
2012-03-20 Wojciech Glapa Członek Zarządu
2012-03-20 Grzegorz Grygiel Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-20 Grzegorz Grygiel Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d401i1z

Podziel się opinią

Share
d401i1z
d401i1z