Trwa ładowanie...
d2hgk1n
d2hgk1n
espi

ARTNEWS - Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji (12/2015) - EBI

ARTNEWS - Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji (12/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2hgk1n

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 12 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Artnews S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 4 listopada 2014 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 4 listopada 2014 roku, Data zakończenia subskrypcji: 3 lutego 2015 roku. 2) Data przydziału akcji: Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: nie mniej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F. 4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby
instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. 5) Liczba akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.875.988 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem). 6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 2 zł (dwa złote). 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje serii F w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Subskrypcja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji zawarto 4 umowy objęcia akcji serii F. 8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci. 9) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynosi 4.500 zł netto, Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy
podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Izabela Depczyk Prezes Zarządu
Cezary Klimont Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hgk1n

Podziel się opinią

Share
d2hgk1n
d2hgk1n