Trwa ładowanie...
d3vwi18
espi

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Raport roczny R 2014

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d3vwi18
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 145 024 145 987 34 618 34 668
Zysk brutto ze sprzedaży 52 793 49 452 12 602 11 744
Zysk z działalności operacyjnej 34 223 31 822 8 169 7 557
Zysk brutto 35 525 33 514 8 480 7 959
Zysk netto 28 571 26 828 6 820 6 371
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 137 40 675 9 342 9 659
Środki pieniężne neto z działalności inwestycyjnej (9 665) (7 845) (2 307) (1 863)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (26 734) (26 400) (6 381) (6 269)
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 57 483 54 727 13 486 13 196
Średnia ważona liczba akcji w okresie 33 418 193 33 418 193 33 418 193 33 418 193
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,85 0,80 0,20 0,19
Wybrane dane finansowe prezentowanew sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego w okresie poprzednim przeliczono według średniego kursu ogłoszoego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy w dniu 31 grudnia 2014 roku 1 EUR = 4,2623 PLN, w dniu 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 PLN. - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz spraozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłosoznych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 1 EUR = 4,1893 PLN, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,2110 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
14 ABS YE Opinia.pdf Opinia biegłego
14 YE ABSRaportbiegłego.pdf Raport z badania
ABSYE2014fs.pdf ABS sprawozdanie finansowe
ABSSprawozdanieZarząduzdziałalnościSpółkiYE2014.pdf ABS sprawozdanie zarządu
ABS_Raport o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego_YE2014.pdf ABS zasady ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3vwi18

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-607 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Konrada Wallenroda | | 4c | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.assecobs.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 522-26-12-717 | | 017293003 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
2015-03-03 Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-03 Andreas Enders Wiceprezes Zarządu
2015-03-03 Mariusz Lizon Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Artur Czabaj Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3vwi18

Podziel się opinią

Share
d3vwi18
d3vwi18