Trwa ładowanie...
d2vdx3o
espi
17-11-2010 19:08

ASSECO POLAND - Podjęcie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu (66/...

ASSECO POLAND - Podjęcie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu (66/2010)

d2vdx3o
d2vdx3o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Asseco Poland" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 listopada 2010 r. podjął uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.433.174 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) złotych. Obniżenie następuje poprzez automatyczne umorzenie 5.433.174 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w dniu 1 kwietnia 2008 r. w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom Software S.A. ("Akcje Własne"). Umorzenie Akcji Własnych następuje na podstawie § 9 ust. 6 statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Zarząd w dniu 20 września 2010 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ("Uchwała o Podwyższeniu Kapitału"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2010 z dnia 20 września 2010 r. Umorzone Akcje Własne reprezentują 5.433.174 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt
cztery) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Umorzenie nastąpiło za zgodą akcjonariusza (tj. Spółki) wyrażoną w uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. (raport bieżący nr 74/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r.). Ponieważ umorzenie dotyczy Akcji Własnych Spółki, umorzenie następuje bez wynagrodzenia. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje jednocześnie z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału poprzez emisję 5.433.174 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii J, w konsekwencji wysokość kapitału zakładowego Spółki nie ulega zmianie.Jednocześnie Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki ("Statut"), zgodnie z którą § 6 ust 1?3 w dotychczasowym brzmieniu:"§ 6 Kapitał Zakładowy1. Kapitał zakładowy wynosi 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych.2. Kapitał zakładowy dzieli
się na 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej l (jeden) złoty każda.3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:(1) 21.296.436 akcji serii A,(2) 3.210.000 akcji serii B,(3) 17.735.815 akcji serii C,(4) 30.276 akcji serii R,(5) 295.000 akcji serii D,(6) 4.644.580 akcji serii E,(7) 19.846.081 akcji serii F,(8) 356.515 akcji serii G,(9) 6.272.550 akcji serii H.(10) 3.878.277 akcji serii I."otrzymuje następujące brzmienie:"§ 6 Kapitał Zakładowy1. Kapitał zakładowy wynosi 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych.2. Kapitał zakładowy dzieli się na 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący
sposób:(1) 15.863.262 akcji serii A,(2) 3.210.000 akcji serii B,(3) 17.735.815 akcji serii C,(4) 30.276 akcji serii R,(5) 295.000 akcji serii D,(6) 4.644.580 akcji serii E,(7) 19.846.081 akcji serii F,(8) 356.515 akcji serii G,(9) 6.272.550 akcji serii H,(10) 3.878.277 akcji serii I,(11) 5.433.174 akcji serii J."Podstawa prawna:Zgodnie z § 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vdx3o

| | | ASSECO Poland SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ASSECO POLAND | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-322 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Olchowa | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 17 888 55 55 | | 17 888 55 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@asseco.pl | | www.asseco.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-000-37-82 | | 010334578 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Adam Góral Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vdx3o
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2vdx3o