Trwa ładowanie...
dc62is2
dc62is2
espi

ASSECO POLAND - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ASSECO POLAND - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dc62is2
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 6 231,9 5 780,0 1 487 611 1 372 596
Zysk z działalności operacyjnej 636,7 598,5 151 986 142 128
Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych 648,1 557,4 154 707 132 368
Zysk netto za okres sprawozdawczy 528,5 449,9 126 158 106 839
Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 358,4 306,4 85 553 72 762
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 686,4 751,8 163 850 178 532
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (374,9) (388,3) (89 492) (92 211)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (120,8) (320,8) (28 836) (76 181)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 223,8 968,6 287 122 233 555
Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 4,32 3,69 1,03 0,88
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 4,32 3,69 1,03 0,88
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RS14ACPSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Asseco Poland S.A.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku
RS14ACPSprawozdanie z działalności GKAsseco Poland S.A.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku
RS14ACPOpinia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Asseco Poland.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku
RS14ACPRaport z badania do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Asseco Poland.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2015-03-13
ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLAND Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
35-322 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Olchowa 14
(ulica) (numer)
17 888 55 55 17 888 55 50
(telefon) (fax)
info@asseco.pl www.asseco.pl
(e-mail) (www)
522-000-37-82 010334578
(NIP) (REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Adam Góral Prezes Zarządu
2015-03-13 Przemysław Borzestowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Tadeusz Dyrga Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Marek Panek Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Włodzimierz Serwiński Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Przemysław Sęczkowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Robert Smułkowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Danuta Stec Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dc62is2

Podziel się opinią

Share
dc62is2
dc62is2