Trwa ładowanie...
d21bo3d
espi

ASSETUS - Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D. (31/2014) - EBI

ASSETUS - Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D. (31/2014)
Share
d21bo3d

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 31 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 18/06/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w związku z dokonanym w dniu 03.11.2014 r. przydziałem akcji, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji miała charakter emisji publicznej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 08.10.2014 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22.10.2014 r. 2. Data przydziału akcji: 03.11.2014 r. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja zamknięta obejmowała do 3.030.586 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji: W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 1.218.301 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii D w łącznej liczbie 3.030.586 sztuk, złożono 25 zapisów podstawowych na 240.010 akcji oraz 7 zapisów dodatkowych na 124.291 akcji. Zarząd Spółki wskazuje, że akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi zaoferował w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 KSH. W tym trybie, zgodnie z podpisanymi umowami, objęte zostało 854.000 akcji przez 2 osoby. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Przydział akcji został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami, opisanymi powyżej. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty
finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Na dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły
około 30.000 zł w podziale na następujące koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 5.000 zł, b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy, c) sporządzenia publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 25.000 zł d) promocji oferty - 0 zł. 11. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości. Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21bo3d

Podziel się opinią

Share
d21bo3d
d21bo3d