Trwa ładowanie...
dln563a
espi

ATLANTIS - Zawarcie znaczącej umowy ? Umowa zabezpieczonej pożyczki pieniężnej (22/2013)

ATLANTIS - Zawarcie znaczącej umowy ? Umowa zabezpieczonej pożyczki pieniężnej (22/2013)
Share
dln563a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy ? Umowa zabezpieczonej pożyczki pieniężnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 28.10.2013r. Emitent, jako pożyczkodawca zawarł umowę zabezpieczonej pożyczki pieniężnej ze spółką NOWY COTEX Sp. z o.o. w Płocku jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem umowy z dnia 28.10.2013r. jest pożyczka pieniężna w kwocie do maksymalnej wysokości 24.000.000,00 (dwadzieścia cztery miliony złotych). Zgodnie z treścią zawartej w dniu 28.10.2013r. Umowy, środki pozyskane przez spółkę Nowy Cotex sp. z o.o. zostaną przeznaczone na dokończenie inwestycji budowlanej polegającej na modernizacji i przebudowie nieruchomości będącej własnością spółki Nowy Cotex Sp. z o.o. położonej w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35 , zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni ok. 12.000 m2. Cześć środków pozyskanych na podstawie Umowy pożyczki spółka Nowy Cotex Sp. z o.o. zobowiązała się przeznaczyć na spłatę jej bieżących zobowiązań w tym zobowiązań wynikających z umów kredytowych. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 29.09.2028r. a jej spłata będzie następowała w
163 ratach począwszy od dnia 31.03.2015r. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły, jako zmienne narastające. W okresie do dnia 31.12.2014r. łączne odsetki od udzielonej pożyczki będą wynosiły 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). W dalszym okresie trwania umowy pożyczki , w kolejnych latach , odsetki zostały ustalone w wysokości od 1,5 krotności zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o 3,5% do 2 krotności zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o 8,5%. Strony postanowiły, że spłata odsetek nastąpi począwszy od dnia 1 stycznia 2015r. Jako zabezpieczenie zwrotu pożyczki oraz zgodnego z Umową z dnia 28.10.2013r. jej wykorzystania, spółka Nowy Cotex Sp. z o.o. zobowiązała się do ustanowienia na rzecz Emitenta szeregu zabezpieczeń w tym w szczególności zobowiązała się do przeniesienia użytkowania wieczystego gruntu oraz własności posadowionego na tym gruncie budynku biurowego znajdujących się w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35 na Emitenta (
przewłaszczenie na zabezpieczenie ) . W razie naruszenia zobowiązań wynikających z umowy Emitentowi będzie przysługiwało prawo zaspokojenia się bezpośrednio poprzez sprzedaż nieruchomości bądź przejęcie jej na własność. Pożyczkobiorca zobowiązał się ponadto do poddania się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c do łącznej kwoty 36.000.000,00 zł. Umowa zabezpieczonej pożyczki została zawarta pod warunkiem zawieszającym udzielenia przez Nowy Cotex Sp. z o.o. zabezpieczeń określonych Umową, które to zabezpieczenia w stosownych formach aktu notarialnego zostały udzielone w dniu 28.10.2013r. w związku z czym Umowa pożyczki weszła w życie z dniem 28.10.2013r. Kryterium uznania Umowy z dnia 28.10.2013r. jako znaczącej jest łączna wartość umowy przekraczająca 10% wysokości kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
024 367 31 31 024 366 06 26
(telefon) (fax)
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
(e-mail) (www)
522-000-07-43 012246565
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dln563a

Podziel się opinią

Share
dln563a
dln563a