Trwa ładowanie...
d1hb6gc
espi

ATM - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ATM - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1hb6gc
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży ogółem (z wył. kontraktu OST 112) 131 038 124 366 31 118 29 798
Marża ze sprzedaży 76 989 74 569 18 283 17 867
EBITDA 46 264 44 389 10 986 10 636
Zysk na działalności operacyjnej 26 323 24 952 6 251 5 978
Zysk przed opodatkowaniem 17 948 15 125 4 262 3 624
Zysk netto z działalności kontynuowanej 17 482 13 683 4 151 3 279
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 605 6 167 9 405 1 478
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (42 084) (26 859) (9 994) (6 435)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (970) (31 296) (230) (7 498)
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych (3 449) (51 988) (819) (12 455)
stan na 31/12/2013 stan na 31/12/2012 stan na 31/12/2013 stan na 31/12/2012
Aktywa trwałe 332 564 321 326 80 190 78 598
Aktywa obrotowe 38 770 35 253 9 349 8 624
Aktywa razem 371 334 359 168 89 539 87 855
Zobowiązania długoterminowe 67 795 77 653 16 347 18 994
Zobowiązania krótkoterminowe 67 435 47 501 16 260 11 619
Kapitał własny 236 104 231 425 56 931 56 608
Kapitał zakładowy* 34 723 34 723 8 373 8 493
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 236 104 229 174 56 931 56 057
Liczba akcji 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 6,50 6,31 1,57 1,54
*) Kapitał zakładowy został przeszacowany zgodnie z MSR 29
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SkonsolidowanyRaportRocznyGKATMSA-_31.12.2013.pdf
OpiniairaportMSSFGKATMSA_2013.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1hb6gc

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | ATM SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATM | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-922 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Grochowska | | 21a | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5156660 | | 022 5156 600 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@atm.com.pl | | atm.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 1130059989 | | 012677986 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Maciej Krzyżanowski Prezes Zarządu
2014-03-20 Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Kinga Bogucka Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1hb6gc

Podziel się opinią

Share
d1hb6gc
d1hb6gc