Trwa ładowanie...
doeytlx
espi

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (44/2014)

ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (44/2014)

Share
doeytlx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atrem S.A., informuje, że w dniu 6 listopada 2014 roku powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. w okresie od dnia 16 lipca 2014 roku do dnia 6 listopada 2014 r. zawarła ze spółką ENERGA-OPERATOR S.A. umowy na łączną wartość 8.527.890,00 zł netto (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 6 listopada 2014 r. przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) ze spółką ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu (Zamawiający), przedmiotem której jest wykonanie zamówienia pn. ?Wykonanie robót budowlanych- GPZ Toruń Podgórz?. Wartość wynagrodzenia umownego spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. wynosi netto 8.487.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został do dnia 26.08.2015 r. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji
na okres 36 miesięcy na budowle energetyczne oraz na okres 60 miesięcy na obiekty budowlane. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, umowa przewiduje następujące kary umowne: a) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy; b) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru; c) 30% całkowitego wynagrodzenia netto w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) 10% całkowitego wynagrodzenia netto w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez podzlecanie prac bez pisemnej zgody Zamawiającego; e) 0,5%
całkowitego wynagrodzenia netto w razie naruszenia przez Wykonawcę innych istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia; f) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto za ponowny odbiór, jednak nie mniej niż 200 zł. Całkowita wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar naliczonych umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu cywilnego. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokości 4% wynagrodzenia umownego brutto. O wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację w/w zamówienia Zarząd Atrem S.A. informował raportem bieżącym nr 43/2014. Umowy zawarte przez spółkę Contrast Sp. z o. o. ze spółką Energa ? Operator S.A. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doeytlx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doeytlx

Podziel się opinią

Share
doeytlx
doeytlx