Trwa ładowanie...
d1rtnve
d1rtnve

AXA OFE miesięczna struktura aktywów - poprawiona

AXA OFE ul.Chłodna 51 00-867 Warszawa Miesięczna struktura aktywów Data wyceny: 2007-12-31

Kategoria lokaty ...

Share
d1rtnve

AXA OFE ul.Chłodna 51 00-867 Warszawa Miesięczna struktura aktywów Data wyceny: 2007-12-31

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%)

1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery 62,59 emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom; 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP; 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 2,75 w walucie polskiej; 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu; 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 32,42 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek; 6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,02 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek; 7. Akcje NFI; 0,29 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,55 fundusze inwestycyjne zamknięte; 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00 inwestycyjne otwarte lub specjalistycze fundusze inwestycyjne otwarte; 10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa; 12. Obligacje przychodowe, o których mowa
w 0,00 Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach; 13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi , obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,93 emitowane przez spółki publiczne, inne niż w pkt. 13 i 14; 16. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt.10 i 13; 17. Listy
zastawne; 0,00 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 0,00 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP; 19. Należności ogółem; 0,01 20. Środki pieniężne na rachunkach bankowych; 0,44

kom abs/

d1rtnve

Podziel się opinią

Share
d1rtnve
d1rtnve