Trwa ładowanie...
d1ras5r
espi

AZOTY TARNÓW - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie...

AZOTY TARNÓW - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., które w 2011 roku nie przekroczyły równowartości 5.000 Euro. (14/2012)
Share
d1ras5r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., które w 2011 roku nie przekroczyły równowartości 5.000 Euro. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 roku Emitent otrzymał od osoby pełniącej funkcję kierowniczą i posiadającej dostęp do informacji poufnych, sporządzoną na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) informację o dokonanych w 2011 roku przez w/w osobę oraz osobę blisko z nią związaną transakcjach na akcjach zwykłych Emitenta na okaziciela, których łączna wartość nie przekracza równowartości 5.000 Euro. Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Transakcje dotyczyły: 1. sprzedaży przez osobę blisko związaną w stosunku do w/w osoby obowiązanej w dniu 25 marca 2011 roku w trakcie sesji zwykłej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 390 sztuk akcji po cenie 39,50 PLN za sztukę, 2. nabycia przez w/w osobę obowiązaną w dniu 8 sierpnia 2011 roku w trakcie sesji zwykłej na rynku podstawowym
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 249 sztuk akcji po cenie 24,10 PLN za sztukę. Akcje wymienione w punkcie 2 zostały nabyte przez w/w osobę obowiązaną w wykonaniu prawa poboru akcji serii C Emitenta. W dniu 21 lipca 2011 roku w/w osoba obowiązana objęła 390 sztuk praw poboru akcji serii C Emitenta, które zgodnie z harmonogramem oferty publicznej Spółki zostały przydzielone na koniec dnia 5 lipca 2011 roku. W wykonaniu w/w prawa poboru w/w osoba obowiązana nabyła wskazane powyżej 249 sztuk akcji (przy czym w dniu ich objęcia akcje te były notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako prawa do akcji serii C). Nabycie akcji nastąpiło po cenie równej cenie emisyjnej, wynoszącej 24,10 zł za jedną akcję. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AZOTY TARNÓW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
(14) 637-07-81-85 (14) 633 07 18
(telefon) (fax)
azoty@azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl
(e-mail) (www)
873-000-68-29 850002268
(NIP) (REGON)
d1ras5r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2012-02-01 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ras5r

Podziel się opinią

Share
d1ras5r
d1ras5r