Trwa ładowanie...
d9simqv
espi

AZTEC INTERNATIONAL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1/2011)

AZTEC INTERNATIONAL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1/2011)
Share
d9simqv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZTEC INTERNATIONAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 15 marca 2011 roku na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Poznaniu pod adresem: ul. Bułgarska 63/65, 60-320 Poznań.Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie obrad.2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.5. Przyjęcieporządku obrad.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2010.8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010.9. Podjęcie
uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010.12. Podjęcia uchwał w przedmiocie zmiany § 3 Statutu Spółki.13. Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru.14. Podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.16. Wolne głosy i wnioski.17. Zamknięcie obrad ZWZA.Zarząd Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż akcjonariusze posiadający nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego emitenta uprawnieni są do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Termin
składania żądań wraz z projektami uchwał upływa z dniem 22.02.2011 roku tj. w terminie 21 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Akcjonariusze posiadający nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego emitenta uprawnieni sądo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lubspraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu z posiadanych akcji osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie lub przekazane do Spółkidrogą elektroniczną.Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 27.02.2011roku.Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa tj. w dniu 27.02.2011 roku. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Spółka nie przewiduje wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskaćpełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, w tym projekty uchwał w Sekretariacie Spółki w Poznaniu przy ul. Bułgarska 63/65.Wszelkie dokumenty, projekty uchwał oraz pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.aztec-international.eu w dziale relacje inwestorskie, zakładka "Walne Zgromadzenie".Załącznik?projekty uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AZTEC INTERNATIONAL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-320 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bułgarska 63/65
(ulica) (numer)
+48 061 86-76-084 +48 061 86-73-444
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Rafał Cędrowski Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9simqv

Podziel się opinią

Share
d9simqv
d9simqv