Trwa ładowanie...
d41z4uk
espi

B3SYSTEM - Nabycie akcji spółki B3System S.A. przez Croswell Investments Sp. z o.o., podmiot zale...

B3SYSTEM - Nabycie akcji spółki B3System S.A. przez Croswell Investments Sp. z o.o., podmiot zależny od Sandyoasis Management Limited. (56/2012)
Share
d41z4uk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji spółki B3System S.A. przez Croswell Investments Sp. z o.o., podmiot zależny od Sandyoasis Management Limited. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki B3System S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 06 listopada 2012r. zawiadomienia od spółki Sandyoasis Management Limited [Sandyoasis] oraz Croswell Investments Sp. z o.o. [Croswell], dotyczącego zawarcia przez Croswell w dniu 26 października 2012r. transakcji na rynku regulowanym, w wyniku której, Croswell nabył 304.714 ( słownie: trzysta cztery tysiące siedemset czternaście) akcji spółki B3System S.A., uprawniających do 304.714 (słownie: trzysta cztery tysiące siedemset czternaście) głosów, reprezentujących 2,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy B3System S.A. Sandyoasis jest podmiotem dominującym w stosunku do Croswell w rozumieniu art. 87 ust. 5 pkt. 1 w zw. z art. 4 pkt. 14 Ustawy. Przed dokonaniem transakcji Croswell posiadał bezpośrednio, a Sandyoasis posiadał pośrednio jako podmiot dominujący w stosunku do Croswell, 1.399.919 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji B3System S.A. stanowiących 9,89%
kapitału zakładowego B3System S.A. i uprawniających do 1.849.919 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) głosów, reprezentujących 12,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy B3System S.A. W wyniku nabycia akcji B3System S.A. przez Croswell na podstawie transakcji na rynku regulowanym w dniu 26 października 2012r. uległ zmianie o 2,00% udział Croswell, a pośrednio Sandyoasis, w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie Croswell posiada bezpośrednio, a Sandyoasis posiada pośrednio, jako podmiot dominujący w stosunku do Croswell, 1.704.633 (słownie: jeden milion siedemset cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy) akcji stanowiących 12,04% kapitału zakładowego i uprawniających do 2.154.633 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy) głosów, reprezentujących 14,22% ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy B3System S.A. Nie istnieją żadne podmioty zależne od Sandyoasis ani Croswell, które
pośrednio lub bezpośrednio posiadają akcje B3System S.A.. Nie istnieją osoby wskazane w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy. Niniejszy raport sporządzono zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)
d41z4uk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2012-11-07 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41z4uk

Podziel się opinią

Share
d41z4uk
d41z4uk