Trwa ładowanie...
d1r0wii
espi

B3SYSTEM - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013. (1...

B3SYSTEM - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013. (14/2013)
Share
d1r0wii

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż zgodnie z §16 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki w dniu 26.02.2013 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2013. Wybrany podmiot: System Rewident Sp. z o.o. Rakowiecka 30 A 02-528 Warszawa KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS NIP 526-10-36-755, Regon 011256722 Audytor został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 1253. Spółka korzystała dotychczas z usług ww. podmiotu w zakresie: ? doradztwa podatkowego związanego z emisją warrantów subskrypcyjnych; ? przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego B3System S.A. oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej B3System za I półrocze 2009, 2010, 2011 i 2012 roku; ? badania rocznego sprawozdania finansowego jednostkowego B3System S.A. oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej B3System sporządzonego za 2009, 2010, 2011 i
2012 rok; ? przeglądów kwartalnych sprawozdań jednostkowych B3System S.A. i skonsolidowanych Grupy Kapitałowej B3System za I i III kwartał 2011 r. Audytor został wybrany do przeprowadzenia: ? badania jednostkowego sprawozdania finansowego B3System S.A. za rok obrotowy 2013; ? badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System za rok obrotowy 2013; ? przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawdzania finansowego B3System S.A. za I półrocze roku obrotowego 2013; ? przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System za I półrocze roku obrotowego 2013; ? przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Commcord sp. z o.o. za rok obrotowy 2013. Umowa z wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zostanie zawarta na czas oznaczony, niezbędny do realizacji ww. usług rewizji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 w zw. z §25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)
d1r0wii

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2013-02-27 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r0wii

Podziel się opinią

Share
d1r0wii
d1r0wii