Trwa ładowanie...
d3sdzbt

B3SYSTEM - Zmiana porządku obrad NWZ Spółki B3System S.A. zwołanego na dzień 23 stycznia 2013 rok...

B3SYSTEM - Zmiana porządku obrad NWZ Spółki B3System S.A. zwołanego na dzień 23 stycznia 2013 roku (1/2013)

Share
d3sdzbt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad NWZ Spółki B3System S.A. zwołanego na dzień 23 stycznia 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. [Spółka] informuje, iż w dniu 02 stycznia 2013 roku otrzymał od Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki wniosek spełniający kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h. dotyczący uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 stycznia 2013 roku . Akcjonariusz wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w następującym brzmieniu: "sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku opublikowanego 14 listopada 2012 roku, w tym w szczególności udzielenie przez Zarząd informacji akcjonariuszom na następujące pytania względnie zagadnienia: ? przyczyn wygenerowania straty i jej wysokości; ? podjętych oraz planowanych działań naprawczych oraz również założeń budżetowych na rok 2013, w szczególności przewidywanych zysków z ostatnio zawartych kontraktów handlowych; ? wyjaśnień odnośnie
sprzedaży licencji na korzystanie z oprogramowania informatycznego na kwotę 5 192 400 zł netto dla PKO BP S.A. Zgodnie z raportem 32/2012; ? wyjaśnień odnośnie kontraktu z PKO BP S.A. na wymianę konfigurację sprzętu drukującego do 1000 placówek banku wraz z firmą KEN Technologie informatyczne sp. z o.o. Według raportu 9/2012. Jaka jest rentowność tej umowy." W ocenie Akcjonariusza wprowadzenie ww. spraw do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest potrzebą biznesową oraz finansową w kontekście wyników finansowych Spółki za III kwartał 2012 roku przekazanych w raporcie okresowym opublikowanym w dniu 14 listopada 2011 roku. Akcjonariusz nie przewiduje podejmowania uchwał w zakresie dodanego punktu porządku obrad. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h. oraz § 12 a ust.1 i ust. 4 Statutu Spółki, Zarząd B3System S.A. informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 stycznia 2013 roku ulega zmianie polegającej na
wprowadzeniu proponowanych przez Akcjonariusza spraw, które zostają dodane do dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartego w raporcie bieżącym RB nr 59/2012 opublikowanym w dniu 16 listopada 2012 roku, jako punkt VIII porządku obrad, w konsekwencji czego dotychczasowe punkty VIII i IX porządku obrad (Wolne wnioski oraz Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) otrzymują kolejne numery odpowiednio IX i X. Po dokonaniu uzupełnienia, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. zwołanego w Warszawie na dzień 23 stycznia 2013 roku przedstawia się następująco: Porządek obrad: I. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; IV. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; V. Wybór Komisji Skrutacyjnej; VI. Przyjęcie
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; VII. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej: a. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej; b. podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej; c. podjęcie uchwał w przedmiocie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej; VIII. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku opublikowanego 14 listopada 2012 roku, w tym w szczególności udzielenie przez Zarząd informacji akcjonariuszom na następujące pytania względnie zagadnienia: ? przyczyn wygenerowania straty i jej wysokości; ? podjętych oraz planowanych działań naprawczych oraz również założeń budżetowych na rok 2013, w szczególności przewidywanych zysków z ostatnio zawartych kontraktów handlowych; wyjaśnień odnośnie sprzedaży licencji na korzystanie z oprogramowania informatycznego na kwotę 5 192 400 zł netto dla PKO BP S.A. Zgodnie z raportem
32/2012; ? wyjaśnień odnośnie kontraktu z PKO BP S.A. na wymianę konfigurację sprzętu drukującego do 1000 placówek banku wraz z firmą KEN Technologie informatyczne sp. z o.o. Według raportu 9/2012. Jaka jest rentowność tej umowy. IX. Wolne wnioski; X. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W konsekwencji wprowadzenia ww. zmian jednoczesnej modyfikacji uległ projekt Uchwały nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowany w załączniku do raportu bieżącego RB 70/2012 w dniu 21 grudnia 2012 roku. Aktualne brzmienie Uchwały nr 4/2013 zawiera załącznik do niniejszego raportu. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 stycznia 2013 roku opublikowane w raporcie bieżącym nr 59/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku, pozostają bez zmian. Ogłoszenie o zwołaniu oraz aktualna wersja dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23
stycznia 2013 roku dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html Niniejszy raport sporządzono zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4) w zw. z § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwałynr42013PorzadekobradNWZpo uzupelnieniu.pdf | Projekt Uchwały nr 4 NWZ 23 I 2013_ Porządek obrad NWZ w dn 23 I 2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Robert Wodziński Przezes Zarządu
2013-01-04 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt