Trwa ładowanie...
d2li6jv
d2li6jv
espi

BAKALLAND S.A. - Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a Emitentem (zmia...

BAKALLAND S.A. - Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a Emitentem (zmiana znaczących umów) (14/2014)
Share
d2li6jv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | mr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a Emitentem (zmiana znaczących umów) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 26 maja 2014 roku Spółka otrzymała podpisane przez bank BGŻ S.A.: 1. Aneks do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 26 października 2010 roku nr U/0045578254/0007/2010/1 zawartej pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a Spółką. Na podstawie powołanego wyżej Aneksu zmianie uległ termin spłaty kredytu, który ustalony został na dzień 30 czerwca 2014 roku. Pozostałe istotne postanowienia umowy kredytu nie uległy zmianie. 2. Aneks do umowy faktoringu wierzytelności, przedłużający okres, na jaki udzielony został limit odnawialny w ramach tej umowy do dnia 30 czerwca 2014 roku. 3. Aneks do Umowy kredytu inwestycyjnego w
rachunku kredytowym nr U/0045578254/0008/2011/1 z dnia 31 stycznia 2011 roku. Na podstawie przedmiotowego aneksu zmianie uległy zabezpieczenia udzielone bankowi BGŻ S.A. poprzez zniesienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej ?PIFO? Eko-Strefa Sp. z o. o. i ustanowienie w to miejsce zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw w postaci maszyn i urządzeń. Zmiana zabezpieczenia wynika z połączenia Spółki ze spółką zależną ?PIFO? Eko-Strefa Sp. z o. o. i tym samym unicestwieniem udziałów, na których ustanowiony był zastaw rejestrowy. 4. Aneks do Umowy do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 7 grudnia 2012 roku nr U/0007389809/0005/2012/1 zawartej pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a podmiotem zależnym od Spółki tj. ?PIFO? Eko-Strefa Sp. z o. o., przy czym w związku z połączeniem ?PIFO? Eko-Strefa Sp. z o. o. ze Spółką stroną umowy jest obecnie Spółka. Na podstawie powołanego wyżej Aneksu zmianie uległ termin spłaty kredytu, który ustalony został na dzień 30 czerwca 2014 roku, przy czym
postanowienia przedmiotowej umowy będą regulowane postanowieniami umowy, o której mowa w pkt 1 niniejszego raportu. Zarząd Emitenta wskazuje, iż za kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych Emitenta łącznie z innymi umowami zawartymi przez Emitenta z bankiem BGŻ S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Marek Moczulski Dariusz Masny Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2li6jv

Podziel się opinią

Share
d2li6jv
d2li6jv