Trwa ładowanie...
db96i9u
db96i9u
espi

BAKALLAND S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011

BAKALLAND S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
Share
db96i9u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 268250 248986 62840 62467
Zysk na działalności operacyjnej 11856 9193 2777 2306
amortyzacja 7201 5490 1687 1377
Zysk brutto 2251 4974 527 1248
Zysk netto 644 4080 151 1024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 36500 3590 8550 901
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -24800 -30282 -5810 -7597
Przepływy pienięzne z działalności finansowej -14770 28980 -3460 7271
Przepływy pienięzne netto, razem -3070 2288 -719 574
Aktywa razem 248306 236772 58270 59392
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 194480 181403 45639 45503
Zobowiązania długoterminowe 48819 57808 11456 14501
Zobowiązania krótkoterminowe 124898 103427 29310 25944
Kapitał własny 50098 53602 11757 13446
Kapitał zakładowy 1997 2100 469 527
Liczba akcji 19810988 20097602 19810988 20097602
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą 0,03 0,20 0,01 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,03 0,20 0,01 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję 2,53 2,67 0,59 0,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,53 2,67 0,59 0,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0 0 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
BAKALLAND - SA-QRs 4 kw-11.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 4 kw. 2011
informdodatkoweIVkwartał2011_290812 .pdf informacje dodatkowe do raportu za 4 kw. 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2012-08-29
Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)
db96i9u

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Marian Owerko Prezes Zarządu
2012-08-29 Artur Ungier Wiceprezes Zarządu
2012-08-29 Paweł Poruszek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db96i9u

Podziel się opinią

Share
db96i9u
db96i9u