Trwa ładowanie...
dv9g2ff

BAKALLAND S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (2/2013)

BAKALLAND S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (2/2013)

Share
dv9g2ff

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | MR | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego: 1)do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bakalland SA sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR, za okres od 01 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 roku, oraz wyrażenia o nim opinii oraz sporządzenia raportu z badania, 2)do dokonania przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego Bakalland SA sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR, za okres od 01 lipca 2012 do 31 grudnia 2012 i sporządzenia raportu z przeglądu, 3)do dokonania badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Bakalland SA sporządzonego zgodnie z MSSF/MSR, za okres od 01 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 roku oraz wyrażenia o nim opinii oraz sporządzenia raportu z badania, 4)dokonania przeglądu skonsolidowanego sródrocznego sprawozdania finansowego Bakalland SA sporządzonego, zgodnie z MSSF/MSR, za okres od 01 lipca 2012 do 31 grudnia 2012 i sporządzenia raportu z przeglądu. Stosownie do treści § 25 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, Spółka informuje, iż: 5)przeprowadzenia badania w zakresie wskazanym powyżej w pkt 1)-4) wybrano HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-478) przy ulicy Bluszczowej 7, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 złotych wpisaną pod numerem KRS 0000190899 do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 783-15-86-880 wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 2917, 6)wyboru
podmiotu dokonującego badania dokonano w dniu 31 stycznia 2013 roku. 7)Spółka korzystała usług wybranego podmiotu w następującym zakresie: a) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 b) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BAKALLAND S.A. za rok obrotowy 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 c) przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, d) przegląd skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. 8)Organem dokonującym wyboru podmiotu uprawnionego do badania/przeglądu sprawozdań finansowych w zakresie wskazanym w pkt 1)-4) powyżej jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza spółki Bakalland S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 9)Umowa z wybranym podmiotem ma zostać zawarta na
okres przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt 1)-4) powyżej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

Podziel się opinią

Share
dv9g2ff
dv9g2ff