Trwa ładowanie...
d1chcmm

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmiana...

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianach Statutu wraz z projektami uchwał (7/2014)

Share
d1chcmm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianach Statutu wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.balticceramicsinvestmetns.com) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 kwietnia 2014 na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Proponowane zmiany Statutu: Zmienia się § 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 45.19.Z ? Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 2) PKD 45.20.Z ? Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 3) PKD 45.40.Z ? Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do
nich; 4) PKD 46.17.Z ? Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 5) PKD 46.18.Z ? Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; 6) PKD 46.3 ? Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 7) PKD 46.4 ? Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego; 8) PKD 46.39.Z ? Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 9) PKD 46.46.Z ? Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych; 10) PKD 47.1 ? Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 11) PKD 47.29.Z ? Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 12) PKD 47.9 ? Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 13) PKD 47.73.Z ? Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 14) PKD 47.78.Z ? Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 15) PKD 49.41.Z ?
Transport drogowy towarów; 16) PKD 51.21.Z ? Transport lotniczy towarów; 17) PKD 52.1 ? Magazynowanie i przechowywanie towarów; 18) PKD 58.13.Z ? Wydawanie gazet; 19) PKD 58.14.Z ? Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 20) PKD 58.19.Z ? Pozostała działalność wydawnicza; 21) PKD 61.10.Z ? Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; 22) PKD 61.20.Z ? Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; 23) PKD 62.01.Z ? Działalność związana z oprogramowaniem; 24) PKD 62.02.Z ? Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 25) PKD 62.03.Z ? Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;- 26) PKD 62.09.Z ? Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; 27) PKD 63.1 ? Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych; 28) PKD 64.20.Z ? Działalność holdingów finansowych; 29) PKD 64.91. Z ? Leasing finansowy;
30) PKD 64.99.Z ? Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 31) PKD 68.10.Z ? Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 32) PKD 68.20.Z ? Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 33) PKD 68.32.Z ? Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 34) PKD 70.10.Z ? Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; 35) PKD 70.21.Z ? Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 36) PKD 70.22.Z ? Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 37) PKD 73.1 ? Reklama; 38) PKD 73.20.Z ? Badanie rynku i opinii publicznej; 39) PKD 74.10.Z ? Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 40) PKD 74.90.Z ? Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 41) PKD 77.40.Z ? Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim; 42) PKD 78 ? Działalność związana z zatrudnieniem; 43) PKD 79.90.C ? Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 44) PKD 82.99.Z ? Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 45) PKD 85.51.Z ? Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 46) PKD 85.59 ? Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 47) PKD 85.60.Z ? Działalność wspomagająca edukację; 48) PKD 93.1 ? Działalność związana ze sportem" w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 64.20.Z ? Działalność holdingów finansowych; 2) PKD 64.91. Z ? Leasing finansowy; 3) PKD 64.99.Z ? Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 4) PKD 68.10.Z ? Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 5) PKD 68.20.Z ? Wynajem i zarządzanie
nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 6) PKD 68.32.Z ? Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 7) PKD 70.10.Z ? Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; 8) PKD 70.22.Z ? Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 9) PKD 74.10.Z ? Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 10) PKD 74.90.Z ? Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 11) PKD 77.40.Z ? Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; 12) PKD 82.99.Z ? Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana". § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4 359 506,40 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć złotych i czterdzieści groszy) i nie więcej niż ????. zł (??????..) i dzieli się na: 1) 10 000
(dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, 8) 1 000 000 (jeden milion ) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 9) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 10) 25 816 526 (dwadzieścia pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 11) 9 517 440 (dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii
K, 12) 1 735 763 (jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii L, 13) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż ?.. (???????..) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda". W związku z faktem, iż do dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i do dnia publikacji niniejszego Raportu, Spółka nie otrzymała od biegłego rewidenta Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, a także z uwagi na fakt, iż dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i niniejszego Raportu przypada przed datą publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2013, Spółka niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów, opublikuje na stronie internetowej pozostałe niezbędne materiały związane z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest: 1) Sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki
za 2013 rok, 2) Opinię i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarząd dotyczącego podziału zysku netto za 2013 rok. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwal ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1chcmm

| | | BALTIC CERAMICS INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-547 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piękna | | 11/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 203 46 24 | | +48 22 203 46 24 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@balticceramicsinvestments.pl | | www.balticceramicsinvestments.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-248-21-36 | | 142449320 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Piotr Woźniak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1chcmm

Podziel się opinią

Share
d1chcmm
d1chcmm