Trwa ładowanie...
d3yzelu
d3yzelu
espi

BALTONA S.A. - Korekta (uzupełnienie) raportu okresowego za III kwartał 2014 r. (62/2014)

BALTONA S.A. - Korekta (uzupełnienie) raportu okresowego za III kwartał 2014 r. (62/2014)
Share
d3yzelu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta (uzupełnienie) raportu okresowego za III kwartał 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego ?Baltona? S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał korekty (uzupełnienia) raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2014 opublikowanego w dniu 13 listopada 2014 roku. W przedmiotowym raporcie uzupełnienie polega na zaprezentowaniu odpowiednio w skonsolidowanym skróconym sprawozdaniu z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz jednostkowym sprawozdaniu z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, dodatkowych danych za bieżący okres śródroczny wraz z danymi za porównywalny okres śródroczny w roku 2013. W przedmiotowym raporcie dodane zostały kolumny dotyczące okresów 01.07.2014-30.09.2014 oraz 01.07.2013-30.09.2013. Dodatkowo Emitent informuje, że do jednostkowego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych wprowadzone zostały korekty wynikające ze zidentyfikowania edytorskiego błędu w tymże sprawozdaniu polegającego na wykazaniu jako jednostkowego bilansu otwarcia środków pieniężnych skonsolidowanego salda środków
pieniężnych a także rachunkowego błędu popełnionego przy kalkulacji przepływów pieniężnych przeznaczonych na nabycie aktywów trwałych i zmiany stanu zobowiązań pozostałych. Wszystkie skorygowane pozycje zostały szczegółowo wskazane w załączonym do niniejszego raportu zestawieniu. Dokonane uzupełnienia i korekty w żaden sposób nie wpływają na informację o osiągniętych przez Spółkę wynikach finansowych, a uzupełnione w dodanych kolumnach dane obliczone zostały jako różnica między danymi zaprezentowanymi w raporcie za trzy kwartały oraz za półrocze roku 2014. Dodatkowo w załączeniu Emitent przekazuje skorygowaną treść dokumentów składających się na ?Rozszerzony Skonsolidowany Kwartalny Raport za Okres Dziewięciu Miesięcy Zakończony 30 września 2014 roku Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego ?Baltona? S.A. Emitent publikuje również skorygowany raport okresowy QSr/2014 zawierający treść jednolitą opublikowanych wcześniej sprawozdań z uwzględnieniem naniesionych korekt. Podstawa prawna: § 6 ust.
1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 201462Załącznik nr 1.pdf | Zestawienie korekt | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 201462Załącznik nr 2.pdf | Sprawozdanie jednostkowe Q3'2014 Korekta | | | | | | | | |
| | | 201462Załącznik nr 3.pdf | Sprawozdanie skonsolidowane Q3'2014 Korekta | | | | | | | | |
| | | 201462Załącznik nr 4.pdf | Skonolidowana informacja dodatkowa Q3'2014 Korekta | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-234 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Działkowa 115
(ulica) (numer)
+48 22 519 20 00 +48 22 519 20 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
586-010-22-92 000144035
(NIP) (REGON)
d3yzelu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Piotr Wilczyński Członek Zarządu Piotr Wilczyński
2014-12-10 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yzelu

Podziel się opinią

Share
d3yzelu
d3yzelu