Trwa ładowanie...
d3w28fb
espi

BALTONA S.A. - Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statut...

BALTONA S.A. - Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki (62/2013)
Share
d3w28fb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że dnia 23 października 2013 r. Emitent otrzymał z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Postanowienie o dokonaniu z dniem 16 października 2013 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. W wyniku rejestracji warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zł i dzieli się na nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,25 (słownie: dwadzieścia pięć groszy) zł każda akcja oraz 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,25 (słownie: dwadzieścia pięć groszy) zł każda akcja. Po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitał zakładowy Spółki, liczba wszystkich wyemitowanych akcji oraz ogólna liczba głosów wynikających z
wyemitowanych akcji nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio 2.814.144,25 (słownie: dwa miliony osiemset czternaście tysięcy sto czterdzieści cztery i dwadzieścia pięć) zł, 11.256.577 (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcje i 11.256.577 (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które będą emitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 czerwca 2013 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 38/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. W związku z rejestracją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego została również zarejestrowana zmiana § 22 Statutu Spółki. O ustaleniu przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającej przedmiotową zmianę § 22 Statutu, Emitent
informował raportem bieżącym nr 46/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. Załącznik nr 1 ? Treść dotychczas obowiązujących postanowień oraz zarejestrowanych postanowień Statutu Spółki. Załącznik nr 2 - Tekst jednolity Statutu Spółki obowiązujący od dnia 16.10.2013 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 w związku z § 15 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 622013Załącznik nr 1.pdf | Treść dotychczas obowiązujących postanowień oraz zarejestrowanych postanowień Statutu Spółki. | | | | | | | | | |
| | 622013Załącznik nr 2.pdf | Tekst jednolity Statutu Spółki obowiązujący od dnia 16.10.2013 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-234 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Działkowa 115
(ulica) (numer)
+48 22 519 20 00 +48 22 519 20 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
586-010-22-92 000144035
(NIP) (REGON)
d3w28fb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski
2013-10-24 Piotr Wilczyński Członek Zarządu Piotr Wilczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w28fb

Podziel się opinią

Share
d3w28fb
d3w28fb