Trwa ładowanie...
d410uhw
d410uhw
espi

BALTONA S.A. - Wniesienie pozwu (41/2013)

BALTONA S.A. - Wniesienie pozwu (41/2013)
Share
d410uhw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniesienie pozwu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym została uiszczona opłata sądowa od pozwu jednostki zależnej Emitenta - BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: BH Travel) wniesionego przez pełnomocników procesowych BH Travel w dniu 14 czerwca 2013 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie (dalej: PPL). Wobec powyższego czynność wniesienia pozwu stała się skuteczna. Pełnomocnicy procesowi BH Travel wnoszą o: zasądzenie od PPL na rzecz BH Travel odszkodowania oraz wydania Lokalu Baltona Perfumery i jego doprowadzenia do stanu zdatnego do umówionego użytku. Dochodzona kwota roszczeń pieniężnych obejmuje szkodę BH Travel związaną z likwidacją sklepów Baltona Classic i Baltona Perfumery oraz naliczone i skapitalizowane odsetki. Przedmiotowy pozew związany jest ze sporem prowadzonym pomiędzy BH Travel a PPL
o skuteczność wypowiedzianych przez PPL umów najmu powierzchni handlowych zlokalizowanych na Lotnisku Chopina w Warszawie, czego następstwem było wstrzymanie w dniu 17 lutego 2012 r. działalności handlowej sklepów prowadzonych przez BH Travel na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. O przedmiotowym sporze Emitent informował w Prospekcie emisyjnym oraz odpowiednimi raportami bieżącymi i okresowymi. W chwili obecnej BH Travel nie prowadzi już działalności handlowej na Lotnisku Chopina w Warszawie. Wartość przedmiotu sporu została określona na kwotę 358.430.969,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) zł. W powyższej kwocie został również uwzględniony oczekiwany zysk/utracone korzyści BH Travel za okres od lutego 2012 r. do końca 2013 r. W ocenie Zarządów BH Travel oraz Emitenta powództwo jest w pełni uzasadnione. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8 w zw. z § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-234 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Działkowa 115
(ulica) (numer)
+48 22 519 20 00 +48 22 519 20 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
586-010-22-92 000144035
(NIP) (REGON)
d410uhw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Andrzej Uryga Prezes Zarządu Andrzej Uryga
2013-06-17 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d410uhw

Podziel się opinią

Share
d410uhw
d410uhw