Trwa ładowanie...
dbtnh0t
dbtnh0t
espi

BANK MILLENNIUM S.A. - Informacja dotycząca dywidendy dla akcjonariuszy Banku. (23/2014)

BANK MILLENNIUM S.A. - Informacja dotycząca dywidendy dla akcjonariuszy Banku. (23/2014)
Share
dbtnh0t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-10
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Informacja dotycząca dywidendy dla akcjonariuszy Banku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że zgodnie z powziętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ("Walne Zgromadzenie") w dniu 10 kwietnia 2014 r. uchwałą w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć z zysku netto wypracowanego w 2013 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę w wysokości 266.885.690,94 zł., co daje wartość dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,22 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 7 maja 2014 r., zaś termin wypłaty dywidendy Walne Zgromadzenie ustaliło na dzień 21 maja 2014 r. Liczba akcji Banku objętych dywidendą wynosi 1.213.116.777. PODSTAWA PRAWNA: par. 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-593 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Żaryna 2A
(ulica) (numer)
0 801 331 331 022 598 10 58
(telefon) (fax)
ir@bankmillennium.pl www.millenet.pl
(e-mail) (www)
526-021-29-31 001379728
(NIP) (REGON)
dbtnh0t

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Julianna Boniuk-Gorzelańczyk Członek Zarządu Banku Julianna Boniuk-Gorzelańczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbtnh0t

Podziel się opinią

Share
dbtnh0t
dbtnh0t