Trwa ładowanie...
d4mpydu
espi

BANK MILLENNIUM S.A. - Informacja o ustaleniu przez Banco Comercial Portugu?s S.A. ceny sprzedaży ...

BANK MILLENNIUM S.A. - Informacja o ustaleniu przez Banco Comercial Portugu?s S.A. ceny sprzedaży oraz liczby akcji w transakcji sprzedaży 15,41% akcji Banku Millennium w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. (17/2015)
Share
d4mpydu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o ustaleniu przez Banco Comercial Portugu?s S.A. ceny sprzedaży oraz liczby akcji w transakcji sprzedaży 15,41% akcji Banku Millennium w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. (?Bank?) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o publikacji przez Banco Comercial Portugu?s, S.A. (?BCP?) ogłoszenia o ustaleniu przez BCP ceny sprzedaży oraz liczby akcji sprzedawanych w transakcji sprzedaży 15,41% akcji Banku Millennium w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu zawierającego następujące informacje: ?Banco Comercial Portugu?s ogłasza ustalenie ceny sprzedaży i liczby akcji sprzedawanych w transakcji sprzedaży akcji Banku Millennium w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. W dniu 26 marca 2015 roku Banco Comercial Portugu?s S.A. (?BCP?) ogłosił ustalenie ceny sprzedaży w wysokości 6,65 PLN za jedną akcję Banku Millennium S.A. (?Spółka? lub ?Bank Millennium?) oraz liczby akcji sprzedawanych na 186.979.631, co stanowi 15,41% kapitału zakładowego Spółki, w transakcji sprzedaży akcji Banku Millennium w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu na rzecz inwestorów instytucjonalnych (?Oferta Prywatna?). Oczekiwane wpływy
brutto BCP z Oferty Prywatnej wyniosą około 1,24 mld PLN (304 mln EUR), co spowoduje wzrost wskaźnika CET1 Grupy w stosunku do poziomu na koniec 2014 roku o 46 punktów bazowych przy pełnym zastosowaniu wymaganych kryteriów odzwierciedlających nowe zasady uwzględniania aktywów z tytułu odroczonego podatku oraz o 64 punktów bazowych przy stopniowym zastosowaniu wymaganych kryteriów (phased-in). Jak wskazano w poprzednim komunikacie, po przeprowadzeniu Oferty Prywatnej BCP zachowa większościowy pakiet akcji Banku Millennium, stanowiący 50,1% kapitału akcyjnego Spółki. BCP, będąc akcjonariuszem większościowym, jest nadal w pełni zaangażowany w Bank Millennium, który zajmuje kluczową pozycję w działalności i strategii BCP. J.P. Morgan pełnił funkcję Wyłącznego Globalnego Koordynatora (ang. Sole Global Coordinator), a wraz z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego pełnili rolę Współprowadzących Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunners) w ramach Oferty Prywatnej. Millennium Dom Maklerski pełnił funkcję Głównego
Współmenadżera (ang. Joint Lead Manager).?. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał stanowi realizację obowiązków informacyjnych, którym podlega Bank jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zostaną zarejestrowane lub na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku ze zmianami (?Ustawa o Papierach Wartościowych?). Banco Comercial Portugu?s nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty Prywatnej w Stanach Zjednoczonych ani nie zamierza przeprowadzić oferty publicznej papierów
wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy komunikat w Stanach Zjednoczonych jest skierowany wyłącznie do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) (?Kwalifikowany Nabywca Instytucjonalny?), a więc akceptacja otrzymania niniejszego komunikatu w Stanach Zjednoczonych stanowi potwierdzenie posiadania statusu Kwalifikowanego Nabywcy Instytucjonalnego. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym zastrzeżeniu, mogą być sprzedawane wyłącznie zgodnie z przepisami Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki na mocy zwolnienia z obowiązku rejestracji wynikającego z Ustawy o Papierach Wartościowych wyłącznie na rzecz ograniczonej liczby Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych (zgodnie z definicją w Przepisie 144A wydanym na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) oraz w niektórych innych krajach wyłącznie na rzecz uprawnionych inwestorów instytucjonalnych. Papiery wartościowe są ?zastrzeżonymi papierami
wartościowymi? zgodnie z definicją w Przepisie 144A wynikającym z przepisów Ustawy o Papierach Wartościowych, a jakikolwiek przydział zostanie dokonany wyłącznie na podstawie pisma inwestora (ang. investor representation letter) sporządzonego przez kupującego. Dystrybucja w Kanadzie na rzecz Akredytowanych Inwestorów w prowincjach Ontario oraz Quebec, wyłącznie na rachunki stanowiące także dozwolonych klientów. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii. Publikacja niniejszej informacji nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji kupna lub nabycia papierów wartościowych ani zachęty do kupna lub nabycia w znaczeniu art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami (?Ustawa o Ofercie Publicznej?) i nie stanowi kampanii promocyjnej w znaczeniu art. 53 Ustawy o Ofercie Publicznej. Niniejszy raport oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach, a osoby odbierające niniejszy komunikat lub późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń oraz ich przestrzegać, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego komunikatu żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji. Niniejszy komunikat skierowany jest wyłącznie do osób w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są ?kwalifikowanymi inwestorami? w znaczeniu art. 2 ust. 1e Dyrektywy
Prospektowej. Ponadto, w Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat podlega dystrybucji na rzecz oraz skierowany jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są firmami inwestycyjnymi (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Zarządzenie") oraz (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia lub (iii) wszelkich innych osób, na rzecz których może w innym przypadku zostać zgodnie z prawem przestawiona (wszystkie te osoby łącznie są nazywane ?uprawnionymi osobami?). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których mogą dotyczyć wspomniane materiały, są dostępne wyłącznie na rzecz uprawnionych osób w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Wielką Brytanią i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia akcji muszą zostać dokonane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. J.P. Morgan, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ani Millennium Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje, a informacje te nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji przez J.P. Morgan, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Millennium Dom Maklerski ani Banco Comercial Portugu?s, S.A. J.P. Morgan, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Millennium Dom Maklerski działają jedynie w imieniu Banco Comercial Portugu?s, S.A. w związku z ofertą i nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo innego poza Banco Comercial Portugu?s, S.A. w związku ze świadczeniem doradztwa lub zapewnianiem ochrony swoim klientom w związku z jakąkolwiek transakcją w jakichkolwiek sprawach, o których mowa w niniejszym komunikacie. J.P. Morgan, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Millennium Dom
Maklerski mogą również wziąć udział w ofercie jako inwestorzy instytucjonalni. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-593 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Żaryna 2A
(ulica) (numer)
0 801 331 331 022 598 10 58
(telefon) (fax)
ir@bankmillennium.pl www.millenet.pl
(e-mail) (www)
526-021-29-31 001379728
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Banku Fernando Bicho

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mpydu

Podziel się opinią

Share
d4mpydu
d4mpydu