Trwa ładowanie...
d37fxry
d37fxry
espi

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
Share
d37fxry
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze / 2010 półrocze / 2011 półrocze / 2010
Przychody z tytułu odsetek 1 271 967,00 1 166 370,00 320 613,00 291 287,00
Przychody z tytułu prowizji 331 593,00 314 915,00 83 582,00 78 646,00
Przychody operacyjne 946 407,00 853 935,00 238 552,00 213 260,00
Wynik działalności operacyjnej 276 935,00 173 144,00 69 804,00 43 241,00
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 276 725,00 173 144,00 69 751,00 43 241,00
Wynik finansowy po opodatkowaniu 216 422,00 137 618,00 54 551,00 34 368,00
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 165 079,00 144 056,00 41 610,00 35 976,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 395 352,00 -2 423 838,00 99 653,00 -605 324,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 013 878,00 -612 543,00 507 619,00 -152 975,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 132 280,00 1 096 274,00 -285 403,00 273 781,00
Przepływy pieniężne netto, razem 1 276 950,00 -1 940 107,00 321 869,00 -484 518,00
Aktywa razem 48 339 959,00 46 984 418,00 12 125 611,00 11 863 853,00
Zobowiązania wobec banków 1 916 004,00 2 084 456,00 480 611,00 526 338,00
Zobowiązania wobec klientów 36 498 813,00 35 395 147,00 9 155 374,00 8 937 491,00
Kapitał własny 4 134 739,00 4 090 972,00 1 037 159,00 1 032 995,00
Kapitał zakładowy 1 213 117,00 1 213 117,00 304 299,00 306 319,00
Liczba akcji 1 213 116 777,00 1 213 116 777,00 1 213 116 777,00 1 213 116 777,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,41 3,37 0,85 0,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,41 3,37 0,85 0,85
Współczynnik wypłacalności (%) 13,81 14,39 13,81 14,39
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,18 0,13 0,04 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,18 0,13 0,04 0,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,10 0,03
Porównywalne dane bilansowe (pkt. XII-XX oraz XXIII) zaprezentowano, zgodnie z wymogami MSSF, wg stanu na dzień 31.12.2010. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 1.01. do 30.06.2010.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla banków
za półrocze roku obrotowego 2011 obejmujące okres od 2011-01-01 do 2011-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-07-26
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A. BANKOWY
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-593 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
STANISŁAWA ŻARYNA 2 A
(ulica) (numer)
0 801 331 331 022 598 25 63
(telefon) (fax)
WWW.MILLENET.PL
(e-mail) (www)
526-021-29-31 001379728
(NIP) (REGON)
KPMG AUDYT SP. Z O.O.
(podmiot uprawniony do badania)
d37fxry

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
KomIIQ2011skons_PL.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I półrocze 2011 roku
RaportKPMGGrupaMillennium30062011.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
RaportKPMGBankMillennium30062011.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-25 Bogusław Kott Prezes Zarządu
2011-07-25 Joao Bras Jorge Wiceprezes Zarządu
2011-07-25 Fernando Bicho Członek Zarządu
2011-07-25 Julianna Boniuk-Gorzelańczyk Członek Zarządu
2011-07-25 Maria Jose Campos Członek Zarządu
2011-07-25 Andrzej Gliński Członek Zarządu
2011-07-25 Wojciech Haase Członek Zarządu
2011-07-25 Artur Klimczak Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37fxry

Podziel się opinią

Share
d37fxry
d37fxry