Trwa ładowanie...
d5a4sjj

BANK PEKAO SA - Oceny ratingowe Banku potwierdzone przez Fitch Ratings dzięki samodzielnej sile B...

BANK PEKAO SA - Oceny ratingowe Banku potwierdzone przez Fitch Ratings dzięki samodzielnej sile Banku (5/2012)

Share
d5a4sjj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oceny ratingowe Banku potwierdzone przez Fitch Ratings dzięki samodzielnej sile Banku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 31 stycznia 2012 r. agencja ratingowa Fitch Ratings (?Fitch") potwierdziła oceny ratingowe Banku na niezmienionym poziomie. W wyniku tej decyzji oceny ratingowe Banku prezentują się następująco: Długo-terminowa ocena IDR w walutach obcych: ?A-? . Perspektywa: Stabilna Krótkoterminowa ocena IDR w walutach obcych: ?F2? Viability rating: ?a-? Rating wsparcia: ?2?. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono między innymi: ?Długoterminowe i krótkoterminowe oceny ratingowe Pekao bazują na jego wewnętrznej sile, odzwierciedlonej oceną viability na poziomie?a-?, bez uwzględnienia potencjalnego wsparcia ze strony UniCredit S.p.A., spółki macierzystej Banku. Stabilna perspektywa oceny długoterminowej Banku odzwierciedla pogląd Fitch Ratings na temat profilu ryzyka reprezentowanego samodzielnie przez Bank, jak również stabilnej perspektywy ocen ratingowych Polski. Oceny długoterminowe oraz viability banku stanowią odzwieciedlenie jego stabilnych i
zdywersyfikowanych żródeł finansowania, dużych kapitałów, mocnej marki oraz konsekwencji w konserwatywnym zarządzaniu ryzykiem kredytowym i finansowym. Czynniki te uczyniły Pekao, w porównaniu do innych banków, bardziej odpornym na pogorszenie warunków otoczenia operacyjnego w czasie kryzysu, i ? w ocenie Fitch ? dają Bankowi odpowiednią elastyczność w przystosowaniu się do negatywnego wpływu spowalniającej polskiej gospodarki. Zaangażowanie w hipoteczne kredyty walutowe jest ograniczone, pogorszenie jakości kredytów zahamowane a dochodowość pozostała na solidnym poziomie w ciagu bieżącego cyklu." Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFCIAL TRANSLATIONReport 5/2012: Bank's ratings confirmed by Fitch Ratings based on Pekao's intrinsic strengthManagement Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Bank”) informs that on 31st January 2012 rating agency Fitch Ratings (“Fitch”) informed about confirming Bank’s ratings on unchanged levels.In the result ratings of the Bank are as follows:Long-term foreign currency IDR: 'A-'; Outlook: StableShort-term foreign currency IDR: 'F2';Viability Rating: 'a-';Support Rating: '2'.In justification among other it was stated that:“Pekao's Long- and Short-term IDRs are based on Pekao's intrinsic strength, reflected in its Viability Rating (VR) of ‘a-‘, and do not benefit from any potential support that it can expect to receive from its parent, UniCredit S.p.A.Pekao's Long-term IDR and VR reflect the bank’s stable and diversified funding base, ample capitalisation and strong franchise as well as consistency in conservative credit and market risk management. These factors have made Pekao more
resilient to the deterioration in the operating environment during the crisis compared with peers, and in Fitch’s view give the bank sufficient flexibility to accommodate any negative impact from the slowing Polish economy. Foreign currency mortgage lending is limited, asset quality deterioration has been contained and profitability has remained sound through the current cycle.”Legal basis: section 5 subsection 1 clause 26 Finance Minister's Ordinance of 19 February 2009 re. current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states | |

d5a4sjj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2012-01-31 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy
2012-01-31 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5a4sjj

Podziel się opinią

Share
d5a4sjj
d5a4sjj