Trwa ładowanie...
d2x6m9u
d2x6m9u
espi

BANK PEKAO SA - Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ba ...

BANK PEKAO SA - Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2007 roku (24/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2x6m9u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2007 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. (?Bank?) informuje, iż wyrokiem z dnia 25 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo akcjonariusza Banku o uchylenie uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Przedmiotowy wyrok jest nieprawomocny. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATION Report 24/2014: The dismissal of the claim to overrule the resolution No 11 of the Ordinary Shareholders Meeting of the Bank dated April 26, 2007 Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank”) hereby informs that on 25 November 2014, the Circuit Court in Warsaw issued the verdict in which dismissed entirely the claim brought by the Bank’s shareholder to overrule the resolution No 11 of the Bank’s Ordinary General Meeting dated 26 April 2007 on granting the vote of approval for Member of the Bank’s Management Board for 2006. The aforementioned verdict is not legally valid. Legal basis: § 38 section 1 point 10 of the Finance Minister’s Ordinance of 19 February 2009 re. current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRZYBOWSKA 53/57
(ulica) (numer)
656 00 00 656 00 04
(telefon) (fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail) (www)
526-000-68-41 000010205
(NIP) (REGON)
d2x6m9u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2014-11-26 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2014-11-26 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x6m9u

Podziel się opinią

Share
d2x6m9u
d2x6m9u