Trwa ładowanie...
dqpu96j
espi
15-03-2013 07:01

BANK PEKAO SA - Raport roczny R 2012

BANK PEKAO SA - Raport roczny R 2012

Share
dqpu96j

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | | |
| | Wybrane jednostkowe dane finansowe | | | | | |
| | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | | | |
| | | tys. zł | | tys. EUR | | |
| | | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| | Wynik z tytułu odsetek | 4 529 578 | 4 268 219 | 1 085 293 | 1 030 946 | |
| | Wynik z tytułu prowizji i opłat | 2 025 485 | 2 193 085 | 485 309 | 529 718 | |
| | Zysk brutto | 3 608 853 | 3 449 452 | 864 686 | 833 181 | |
| | Zysk netto | 2 938 155 | 2 826 373 | 703 986 | 682 682 | |
| | Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 11,20 | 10,77 | 2,68 | 2,60 | |
| | Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 11,20 | 10,77 | 2,68 | 2,60 | |
| | Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 8,39 | 5,38 | 2,01 | 1,30 | |
| | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE | | | | | |
| | | tys. zł | | tys. EUR | | |
| | | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 727 | -4 009 485 | 653 | -968 451 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 455 307 | 2 868 750 | 588 295 | 692 918 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 100 302 | -120 799 | 24 032 | -29 178 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 2 558 336 | -1 261 534 | 612 980 | -304 711 | |
| | BILANS | | | | | |
| | | tys. zł | | tys. EUR | | |
| | | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| | Aktywa razem | 147 262 054 | 142 389 955 | 36 021 245 | 32 238 262 | |
| | Zobowiązania wobec Banku Centralnego | - | 356 386 | - | 80 689 | |
| | Zobowiązania wobec innych banków | 6 305 678 | 4 072 409 | 1 542 409 | 922 027 | |
| | Zobowiązania wobec klientów | 108 104 514 | 108 004 745 | 26 443 059 | 24 453 166 | |
| | Kapitał własny | 22 911 740 | 20 798 662 | 5 604 359 | 4 708 989 | |
| | Kapitał zakładowy | 262 470 | 262 382 | 64 202 | 59 405 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 262 470 034 | 262 382 129 | 262 470 034 | 262 382 129 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 87,29 | 79,27 | 21,35 | 17,95 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 87,29 | 79,25 | 21,35 | 17,94 | |
| | ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA | | | | | |
| | | tys. zł | | tys. EUR | | |
| | | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| | Współczynnik wypłacalności (%) | 18,67 | 16,64 | x | x | |
| | Aktywa ważone ryzykiem | 96 659 546 | 96 060 625 | 23 643 546 | 21 748 919 | |
| | Fundusze podstawowe (Tier I) | 18 050 174 | 15 985 248 | 4 415 189 | 3 619 192 | |
| | Fundusze uzupełniające (Tier II) | - | - | - | - | |
| | Selected unconsolidated financial data | | | | | |
| | INCOME STATEMENT | | | | | |
| | | PLN thousand | | EUR thousand | | |
| | | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| | Net interest income | 4 529 578 | 4 268 219 | 1 085 293 | 1 030 946 | |
| | Net fee and commission income | 2 025 485 | 2 193 085 | 485 309 | 529 718 | |
| | Profit before income tax | 3 608 853 | 3 449 452 | 864 686 | 833 181 | |
| | Net profit for the period | 2 938 155 | 2 826 373 | 703 986 | 682 682 | |
| | Basic earnings per share (in PLN\EUR) | 11.20 | 10.77 | 2.68 | 2.60 | |
| | Diluted earnings per share (in PLN\EUR) | 11.20 | 10.77 | 2.68 | 2.60 | |
| | Declared/paid dividend per share (in PLN\EUR) | 8.39 | 5.38 | 2.01 | 1.30 | |
| | CASH FLOW STATEMENT | | | | | |
| | | PLN thousand | | EUR thousand | | |
| | | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| | Net cash flows from operating activities | 2 727 | (4 009 485) | 653 | (968 451) | |
| | Net cash flows from investing activities | 2 455 307 | 2 868 750 | 588 295 | 692 918 | |
| | Net cash flows from financing activities | 100 302 | (120 799) | 24 032 | (29 178) | |
| | Net change in cash and cash equivalents | 2 558 336 | (1 261 534) | 612 980 | (304 711) | |
| | BALANCE SHEET | | | | | |
| | | PLN thousand | | EUR thousand | | |
| | | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| | Total assets | 147 262 054 | 142 389 955 | 36 021 245 | 32 238 262 | |
| | Amounts due to Central Bank | - | 356 386 | - | 80 689 | |
| | Amounts due to other banks | 6 305 678 | 4 072 409 | 1 542 409 | 922 027 | |
| | Amounts due to customers | 108 104 514 | 108 004 745 | 26 443 059 | 24 453 166 | |
| | Equity | 22 911 740 | 20 798 662 | 5 604 359 | 4 708 989 | |
| | Share capital | 262 470 | 262 382 | 64 202 | 59 405 | |
| | Number of shares | 262 470 034 | 262 382 129 | 262 470 034 | 262 382 129 | |
| | Book value per share (in PLN\EUR) | 87.29 | 79.27 | 21.35 | 17.95 | |
| | Diluted book value per share (in PLN\EUR) | 87.29 | 79.25 | 21.35 | 17.94 | |
| | CAPITAL ADEQUACY | | | | | |
| | | PLN thousand | | EUR thousand | | |
| | | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| | Capital adequacy ratio (%) | 18.67 | 16.64 | x | x | |
| | Risk weighted assets | 96 659 546 | 96 060 625 | 23 643 546 | 21 748 919 | |
| | Core funds (Tier I) | 18 050 174 | 15 985 248 | 4 415 189 | 3 619 192 | |
| | Supplementary funds (Tier II) | - | - | - | - | |
| | Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:• do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.12.2012 - 1EUR = 4,0882 PLN oraz na 30.12.2011 - 1EUR = 4,4168 PLN• do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBPna ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za 2012 roku oraz 2011 roku - 1EUR = 4,1736 PLN oraz 1EUR = 4,1401 PLN• do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat• do przeliczenia dywidendy – kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i stratThe following exchange rates were used in translation selected financial data from PLN to EUR:• for balance sheet items – an exchange rate announced by the National Bank of Poland as at 31 December 2012 – 1 EUR = 4.0882 PLN and an exchange rate announced by the National Bank of Poland and as at 31 December 2011 – 1 EUR =4.4168 PLN,• for profit and loss
account an exchange rate calculated as the arithmetic mean of exchange rates announced by the National Bank of Poland as at the end 2012 and 2011 - 1 EUR = 4.1736 PLN and 1 EUR = 4.1401 PLN respectively,• for cash flows items – an exchange rate used for profit and loss account items,• for dividends – an exchange rate used for profit and loss account items. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
CEO Annual LetterunconsolidatedPLN.pdf List Prezesa
Wybranedanefinansoweraportjednostkowy_31122012.pdf Wybrane dane finansowe
Sprawozdaniefinansoweraportjednostkowy31122012.pdf Sprawozdanie finansowe
Sprawozdaniezdziałalnościraportjednostkowy_2012.pdf Sprawozdanie z działalności
Opinianiezaleznegobieglegorewidentaraportjednostkowy2012.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raportniezaleznegobieglegorewidentaraportjednostkowy2012.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta
CEO Annual LetterunconsolidatedEng.pdf CEO's letter
SelectedfinancialdataBank31122012.pdf Selected financial data
UnconsolidatedFinancialStatement_31122012.pdf Financial statement
Sprawozdanie z dzialalnosci_raport jednostkowy_2012_ENG.pdf Report on the activities
Auditorsopinionunconsolidatedreport_2012.pdf Auditor's opinion
Auditorsreportunconsolidatedreport_2012.pdf Auditor's report

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dqpu96j

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-15 | | | | | | | |
| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-13 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2013-03-13 Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-13 Marco Iannaccone Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-13 Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-13 Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-13 Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dqpu96j
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dqpu96j
dqpu96j