Trwa ładowanie...
d3irtph
d3irtph
espi

BANKBPH - Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza przekazane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

BANKBPH - Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza przekazane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (14/2012)
Share
d3irtph

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANKBPH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza przekazane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bank BPH S.A. przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 30 maja 2012 roku w Warszawie. Odpowiedzi zostały sporządzone z zastrzeżeniem art. 428 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. jeżeli ujawnienie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad i nie wyrządzi Bankowi szkody, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 1. W odpowiedzi na pytanie dotyczące zadłużenia Banku wobec firm należących do Grupy Kapitałowej GE informujemy, że zadłużenie Banku BPH S.A. wobec tych firm według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło: ? 4 357 590 tys. franków szwajcarskich, ? 81 501 tys. euro, ? 1 068 222 tys. złotych. Całkowity koszt pożyczek wyniósł w 2011 roku 272 366 tys. złotych, podczas gdy stosunek zadłużenia Banku BPH (wobec GE) do kapitału własnego Banku na dzień 31.12.2011 roku sięgnął prawie 5:1. Zadłużenie w walucie obcej służy do bieżącego
finansowania walutowych kredytów hipotecznych. Bank uznaje finansowanie otrzymane od spółek należących do Grupy GE za bezpieczne (średnio i długoterminowe) i elastyczne (dostosowane do zapadalności portfela kredytów walutowych). 2. W odpowiedzi na pytanie dotyczące outsourcingu informujemy, że Bank zawarł wiele umów dot. outsourcingu, przez które rozumiemy umowy z podmiotami, które uzyskują dostęp do informacji stanowiących tajemnicę bankową. Umowy outsourcingu dotyczą usług pośrednictwa w zakresie czynności podejmowanych przez Bank, takich jak pośrednictwo przy zawieraniu i zmianie umów rachunku bankowego, umów kredytów, pożyczek, umów dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytów i pożyczek, jak również czynności faktycznych związanych z działalnością bankową. Zgodnie z prawem banki są zobowiązane do ogłaszania informacji o przedsiębiorcach, którym powierzyły wykonywanie czynności stanowiących outsourcing. Aktualna lista podmiotów, z którymi Bank ma zawarte umowy outsourcingu, aktualizowana
miesięcznie, jest dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem: http://www.bph.pl/repo/bph/bank/lista_przedsiebiorcow/informacja_o_przedsiebiorcach.pdf Koszty ponoszone na rzecz spółek dostarczających usługi zewnętrzne i konsultingowe (bez kosztów związanych z Master Services Agreement (MSA), o których mowa w pkt. 8) nie przekroczyły w 2011 roku 10% kosztów ogółem Banku. 3. W odpowiedzi na kolejne pytanie, informujemy, iż Bank korzysta z serwerów usytuowanych poza granicami Polski dla wybranych systemów informatycznych. Podstawowym powodem korzystania z takich usług jest chęć zapewnienia odpowiedniej dostępności systemów w gwarantowanym trybie 24h/7 dni w tygodniu. Dodatkową korzyścią jest obniżanie kosztów Banku związanych z inwestycją i utrzymaniem danego rozwiązania informatycznego poprzez ich współdzielenie między różnymi podmiotami w ramach Grupy GE. Dzięki temu możliwe jest stosowanie rozwiązań technologicznych oraz korzystanie z gwarancji poziomów serwisowych, których koszty przewyższałyby
możliwości Banku, gdyby miał je ponosić samodzielnie. Należy zaznaczyć, że Bank BPH przykłada szczególną wagę do działania w ramach przepisów prawa w zakresie outsourcingu oraz poświęca wiele uwagi aby ośrodki obliczeniowe oraz sama infrastruktura spełniały wymagane normy bezpieczeństwa. 4. W odpowiedzi na pytanie dotyczące infrastruktury IT informujemy, że technologia informatyczna bardzo szybko się zmienia ze względu na rosnące wymagania biznesowe, ilość przetwarzanych i przechowywanych danych, jak również zróżnicowanie procesów i produktów oraz zmieniające się wymogi prawne. Rekomendacje w zakresie rozwoju architektury systemów IT w Banku BPH zostały zbudowane na podstawie czynników technologicznych, obecnych trendów w technologii, a co więcej, produktów Banku oraz dostępnych środków inwestycyjnych i zdolności do absorbcji zmian organizacyjnych. 5. W odpowiedzi na pytanie dotyczące systemu ocen pracowniczych informujemy, że ocena pracownicza może być dokonana zarówno w języku polskim jak i angielskim.
Przed rozpoczęciem corocznego cyklu oceny pracowników prowadzone są sesje szkoleniowe mające na celu wsparcie pracowników w tym procesie. Ponadto, każdy pracownik ma dostęp do zamieszczonego na wewnętrznej stronie internetowej Banku podręcznika w języku polskim opisującego proces oceny pracowników łącznie z tłumaczeniem poleceń zawartych w narzędziu służącym do przeprowadzenia oceny. 6. W odpowiedzi na pytanie o wprowadzanie w Banku pionowej dywizjonalizacji informujemy, że zarządzanie Bankiem należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Banku, dlatego też żaden z pionów GE Capital nie jest upoważniony do podejmowania decyzji za Bank BPH. Intencją dokonywanych w Banku zmian jest uproszczenie struktury organizacyjnej. 7. W odpowiedzi na pytanie dotyczące kar nałożonych przez KNF lub inne instytucje, informujemy, że w latach 2008-2012 na Bank nie zostały nałożone żadne kary ani przez regulatorów, takich jak: KNF, UOKIK, GIODO, ani też przez organy skarbowe. 8. W odpowiedzi na pytanie o koszty z tytułu Master
Services Agreement (MSA) informujemy, że roczne sprawozdania finansowe Banku zawierają opis tej umowy. W latach 2008-2011 obowiązywały następujące umowy o świadczenie usług konsultingowych zawarte z podmiotami Grupy GE: 8.1) Master Services Agreement (MSA) regulująca współpracę Banku z GE Consumer Finance. 8.2) Technology Services Agreement (ITSA), zawarta z General Electric Consumer Finance Inc. której przedmiotem jest wsparcie informatyczne świadczone w związku z systemami operacyjnymi, które zarządzane są globalnie przez GE. Koszty związane z realizacją tych umów były następujące: ? w 2008 roku: 52 148 tys. zł (łącznie w Banku BPH i GE Money Banku przed połączeniem), ? w 2009 roku: 49 780 tys. zł (łącznie w Banku BPH i GE Money Banku przed połączeniem), ? w 2010 roku: 60 184 tys. zł, ? w 2011 roku: 44 213 tys. zł. 9. W odpowiedzi na pytanie o programy: naprawczy i aktywizujący w stosunku do pracowników informujemy, że Bank wykorzystuje różne sposoby motywacji pracowników do stałego podnoszenia
efektywności pracy. Są one zgodne z obowiązującym prawem, standardami etycznymi opisanymi m.in. w kodeksie etycznym tzw. "Duch i Litera" oraz normami rynkowymi, jak też wsparte działaniem rzeczników spraw pracowniczych, do których pracownik anonimowo może zgłosić każdą wątpliwość czy zastrzeżenie. 10. W odpowiedzi na pytanie dotyczące 1% wzrostu płac w 2012 roku informujemy, że intencją Zarządu Banku była alokacja środków w celu racjonalizacji płacy zasadniczej pracowników najmniej zarabiających. W tym przypadku realne wzrosty wynagrodzeń przewyższały średnią. Generalnie, ograniczona pula środków wynikała z oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji makroekonomicznej oraz planów biznesowe Banku na najbliższy okres. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK BPH SA
(pełna nazwa emitenta)
BANKBPH Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-548 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. POKOJU 1, SKR. POCZT. 57
(ulica) (numer)
( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43
(telefon) (fax)
bph.com.pl
(e-mail) (www)
675-000-03-84 350535626
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 EWA PIWOWAR DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA DEPARTAMENTEM RELACJI KORPORACYJNYCH EWA PIWOWAR

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irtph

Podziel się opinią

Share
d3irtph
d3irtph